Αμφιλοχία: Οριστική λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης και στην ταλαιπωρία των πολιτών

Σε οριστική λύση του προβλήματος ύδρευσης προχωρά ο Δήμος Αμφιλοχίας.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που λύνει χρονίζοντα προβλήματα των κατοίκων στην πόλη της Αμφιλοχίας το οποίο θα δημοπρατηθεί τους επόμενους μήνες και θα εξασφαλίσει στους πολίτες επαρκές και υγιεινό πόσιμο νερό, δίνοντας έτσι οριστική λύση στα προβλήματα υδροδότησης που εντοπίζονται κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Η σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων μέσα από την ολοκλήρωση του έργου θα προσφέρει επάρκεια στο πολυτιμότερο αγαθό το οποίο θα επαρκεί πλέον τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες στην πόλη με πόσιμο νερό στη βρύση, γλιτώνοντας την ταλαιπωρία της μεταφοράς από τις δημοτικές βρύσες.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των δημοτών αφού θα επιλυθούν τα προβλήματα λειψυδρίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο διασφαλίζοντας την επάρκεια του κοινωνικού αυτού αγαθού με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τα νοικοκυριά.

Η λύση της λειψυδρίας στην Αμφιλοχίας αποτελούσε άλλωστε ένα από τα βασικά σημεία του προεκλογικού προγράμματος του Δημάρχου Γιώργου Κατσούλα και τρία χρόνια μετά το έργο γίνεται πράξη με ημερομηνία αποπεράτωσης τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» .

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και αφορά στη κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από νέα γεώτρηση στην περιοχή Παληάμπελα Γιαννοπούλων, που θα ενισχύσει την υδροδότησης της πόλης της Αμφιλοχίας, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να ανακύψουν στο άμεσο μέλλον προβλήματα καταλληλότητας και επάρκειας του νερού υδροδότησης της πόλης της Αμφιλοχίας, κυρίως τους μήνες Απρίλιος – Οκτώβριος, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των τελευταίων ετών αλλά και της μείωσης της παροχής του νερού από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

H υλοποίηση της πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω των ακόλουθων δράσεων:

Υποέργο 1. Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων.

Υποέργο 2. Υποέργο αρχαιολογίας για το έργο «Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων»

Υποέργο 3. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων»

Υποέργο 4. Υποέργο σύνδεσης αντλιοστασίων με ηλεκτρικό δίκτυο για το έργο «Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων»

Υποέργο 1. Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων.

Πρόκειται για υδραυλικό έργο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Κατασκευή νέας γεώτρησης στην περιοχή Παληάμπελα Γιαννοπούλων (αντλιοστάσιο γεώτρησης Α/Σ1
• Κατασκευή ενός νέου αντλιοστασίου (Α/Σ2) , σε σημεία ανάμεσα από Βαρετάδα και Ποδογορά, και δύο νέων δεξαμενών. Συγκεκριμένα μία νέα δεξαμενή (Δ1) στη Βαρετάδα, 50,00 μ3, και μία νέα δεξαμενή (Δ2) νότια της πόλης της Αμφιλοχίας και σε απόσταση
270m περίπου από την υφιστάμενη δεξαμενή, όγκου 1.000m3 περίπου, η οποία θα λαμβάνει νερό από την δεξαμενή (Δ1)
• Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού εκ πολυαιθυλενίου από γεώτρηση στην περιοχή Ποδογοράς έως το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο
(Α/Σ2), συνολικού μήκους 4.170,00μ ., διατομής Φ200 , και μεταβαλλόμενων αντοχών από 20 atm έως 10 atm.
• Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από ενδιάμεσο αντλιοστάσιο (Α/Σ2) έως δεξαμενή (Δ1) συνολικού μήκους 3.860,00μ, εκ των οποίων τα πρώτα 705,00μ είναι διατομής Φ150 αντοχής 40 atm από ελατό χυτοσίδηρο, και τα υπόλοιπα μήκους 3.155,00μ αγωγοί εκ πολυαιθυλενίου διατομής Φ200 , και μεταβαλλόμενων αντοχών από 20 atm έως 10 atm.
• Κατασκευή βαρυτικού αγωγού από δεξαμενή (Δ1) έως δεξαμενή (Δ2) , συνολικού μήκους 21.965,00μ, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα υποτμήματα καθώς στη διαδρομή του σχεδιάζονται τρία φρεάτια πιεζοθραύσεως. Οι αγωγοί θα είναι εκ πολυαιθυλενίου διατομών που κυμαίνονται από Φ160 έως Φ225 και μεταβαλλόμενων αντοχών από 20 atm έως 10 atm
• Στη συνέχεια θα κατασκευασθεί αγωγός εκ πολυαιθυλενίου, Φ315 και αντοχής σε πίεση 10 atm, που θα συνδέσει τη δεξαμενή Δ2 με το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο.

Διευκρινίζεται ότι λόγων των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων των υλικών και ειδικότερων των σωλήνων , και λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών , έως τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου , και προ της σύνταξης των τελικών τευχών που θα εγκριθούν από την ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ , ενδεχομένως να απαιτηθεί τροποποίηση του προβλεπόμενου υλικού των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε μεταβολή στον προϋπολογισμό του έργου.

Υποέργο 2. Υποέργο αρχαιολογίας για το έργο «Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων»

Αποτελεί συνοδευτικό υποέργο για το Υποέργο 1 και αφορά σε αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες με αυτεπιστασία, προκειμένου να προληφθεί από τον κύριο του έργου αρχαιολόγος, που θα επιβλέψει τις εκσκαφικές εργασίες

Υποέργο 3. Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων»

Υποέργο 4. Υποέργο σύνδεσης αντλιοστασίων με ηλεκτρικό δίκτυο για το έργο «Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων»

5. Παραδοτέα πράξης:
Τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης είναι:
α) κατασκευή αγωγών ύδρευσης συνολικού κεκλιμένου-στρογγυλοποιημένου μήκους 30.920μ από τα οποία τα πρώτα 7.000μ θα είναι διαμέτρου HDPE Φ200/10atm, τα 300μ θα είναι διαμέτρου HDPE Φ315/10atm, τα 2.800μ θα είναι διαμέτρου HDPE Φ160/16atm, τα 16.500μ θα είναι διαμέτρου HDPE Φ200/16atm, τα 1.000μ θα είναι διαμέτρου HDPE Φ200/20atm, τα 1.950μ θα είναι διαμέτρου HDPE Φ225/20atm, τα 650μ θα είναι διαμέτρου HDPE Φ200/25atm και τα 720μ θα είναι διαμέτρου Φ150/40atm από DI.
β) κατασκευή δύο δεξαμενών, μίας 50μ3 και μίας 1000μ3
γ) κατασκευή δύο αντλιοστασίων (γεώτρηση & ενδιάμεσο) με τα έργα Π/Μ και Η/Μ.
Το νέο έργο θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Αμφιλοχίας ώστε να αποτελέσει ενιαίο δίκτυο ύδρευσης, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της πόλης της Αμφιλοχίας καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 03/10/2022.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/12/2022.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 3.957.800,00

Σήμερα Τρίτη 16 Αυγούστου ψηφίζεται στην Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Αποδοχή των όρων ένταξης πράξης «Ενίσχυση Υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων».

maistros.gr