Αμφιλοχία: Με τηλεδιάσκεψη η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ), θα πραγματοποιηθεί την 31ην Μαρτίου 2021  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  7:00  μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  «Ψήφιση  Ο.Ε.Υ. της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου Αμφιλοχίας» 

[Εισηγήτρια: η κ. Ζωή Ντρούτση  (Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση  Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» 

[Εισηγητής: ο κ.  Κων/νος Διγώνης (Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων».

[Εισηγήτρια: η κ. Σοφία Ανδρίκουλα (Αντιδήμαρχος )].

 

ΘΕΜΑ  4ο:  «Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής , σύμφωνα με την παργ.1του άρθρου 7 τουΠ.Δ. 270/81 για το έτος 2021 

[ Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2020 της Οικονομικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

[ Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 6ο:  «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021 ( Ο.Π.Δ. –Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ) ». 

[Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 7: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2021 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: ο κ. Νικόλαος Νίκας  (Αντιδήμαρχος) ].

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης