Δ. Αμφιλοχίας: Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη καλεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφιλοχίας Γεώργιος Ροϊδης τα μέλη του.

Συγκεκριμένα:

Σας  καλούμε σε  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ( μέσω εφαρμογής ΖΟΟΜ), που θα πραγματοποιηθεί την 28ην Δεκεμβρίου 2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4899/6.11.2020 ( ΦΕΚ τεύχος Β΄/6-11-2020) και  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , για συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  « Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και  Αμφισβητήσεων Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο   :  « Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών ,μίσθωσης εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο   :  « Παράταση μίσθωσης κτιρίων ».

[ Εισηγητής : ο κ.  Ανδρέας Ρεγκούτας   ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο  : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού  έτους 2020 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας  ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος  Σωκ. Ροϊδης