Αναδιανεμητική Ενίσχυση: Όσα προβλέπει η απόφαση για την εφαρμογή της

Η αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη) κατ’ αναλογία της βασικής ενίσχυσης είναι ετήσια αποσυνδεδεμένη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.

Είναι συμπληρωματική γιατί χορηγείται μόνο σε δικαιούχους της βασικής ενίσχυσης ανακατανέμοντας τα δικαιώματα από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις προς τις μικρότερες.

Η αναδιανεμητική στήριξη αφορά στις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι στις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι ΕΓ, επομένως η συμπληρωματική στήριξη χορηγείται στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν.

Η αναδιανεμητική στήριξη εφαρμόζεται και στις τρείς Αγρονομικές Περιφέρειες και χορηγείται ετησίως σε ΕΓ δικαιούχους της βασικής στήριξης με βάση το φυσικό μέγεθος της εκμετάλλευσής τους.

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια εκμετάλλευσης αμιγώς και μικτών εκμεταλλεύσεων έχουν ως εξής:

Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη, όσοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με επιλέξιμες εκτάσεις μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις και όσοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με επιλέξιμες εκτάσεις μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις. Στην περίπτωση των ΕΓ που διαθέτουν επιλέξιμες εκτάσεις μεγαλύτερες από τις μέγιστες, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη ούτε για τα εκτάρια που βρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση.

Το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, που διατίθεται για την αναδιανεμητική ενίσχυση κατανέμεται στις ΑΠ ποσοστιαία ως ακολούθως:

α) Αροτραίων καλλιεργειών: 45,60%

β) Μόνιμων καλλιεργειών: 27,50%

γ) Βοσκοτόπων: 26,90%

Το ποσό ανά εκτάριο για ένα δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων δεν υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος υποβολής αιτήσεων.

Η εκτιμώμενη τιμή μονάδας για την ΑΠ των αροτραίων καλλιεργειών ανέρχεται σε 138€ ανά εκτάριο, για την ΑΠ των μονίμων καλλιεργειών ανέρχεται σε 116€ ανά εκτάριο και για την ΑΠ των βοσκοτόπων σε 177 € ανά εκτάριο. Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια πόρων κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής της ΚΑΠ λόγω υπο-απορρόφησης των οικολογικών προγραμμάτων ή άλλων παρεμβάσεων των άμεσων ενισχύσεων (πχ συνδεδεμένες ενισχύσεις) προβλέπεται η δυνατότητα πρόσκαιρης αύξησης της μοναδιαίας αξίας του δικαιώματος έως και 25%. Η προσωρινή αυτή αύξηση της αξίας δεν θα υπόκειται στη διαδικασία της εσωτερικής σύγκλησης. Τα ποσά αυτά θα μειωθούν αντιστοίχως για τα δυο επόμενα χρόνια για να επιστραφούν στα οικολογικά προγράμματα.

Η διαδικασία εσωτερικής σύγκλησης θα συνεχιστεί επί της πραγματικής αξίας των δικαιωμάτων (δηλ. και επί των αξιών που θα επιστραφούν στα οικολογικά προγράμματα. Η διαδικασία υποβολής αιτήματος για λήψη της αναδιανεμητικής στήριξης ορίζεται στην 519/135068/05-05-2023 ΥΑ και περαιτέρω με εφαρμοστική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα και ρήτρα καταστρατήγησης  

Η συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα χορηγείται με διάφανο και μετρήσιμο τρόπο. Προς αποφυγή δημιουργίας τεχνητών συνθηκών και χρησιμοποίησης καταχρηστικών πρακτικών από τους δικαιούχους για τη χορήγησή της, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 62 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της πάγιας νομολογίας του Δ.Ε.Ε. περί απαγορεύσεως της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης, ορίζεται ότι:

α) Καμία εκμετάλλευση δεν επιτρέπεται να διαιρεθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με τη χρησιμοποίηση καταχρηστικών πρακτικών ή με τεχνητή δημιουργία των προϋποθέσεων χορήγησης της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Η ανωτέρω στήριξη ή οποιοδήποτε πλεονέκτημα απορρέει από αυτή δεν χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι, αποδεδειγμένα μετά την 1/1/2023 διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με μεταβίβαση ή εκμίσθωση τμημάτων της σε τρίτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με μοναδικό σκοπό την είσπραξη της στήριξης αυτής, τυχόν δε χορηγηθείσα στήριξη ή πλεονέκτημα ανακαλείται και τα εισπραχθέντα ποσά ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα ίδια ισχύουν και για τους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.

β) Ως τεχνητή δημιουργία προϋποθέσεων νοείται ιδίως η εκ μέρους των δικαιούχων παράσταση και υποβολή ψευδών γεγονότων ως αληθών ή η αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων που συνίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισμό, στον οποίο υπάρχει ανακριβής απόδοση της πραγματικότητας, είτε αυτή είναι ρητή, είτε συνίσταται σε συμπεριφορά των δικαιούχων και αποσκοπεί στη χορήγηση της στήριξης χωρίς νόμιμη αιτία.

γ) Καταχρηστική πρακτική είναι η μεταβίβαση ή εκμίσθωση μέρους της εκμετάλλευσης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαίρεση αυτής, ιδίως όταν οι δικαιούχοι ενεργούν μεν νομότυπα, με μοναδικό όμως σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος, καταστρατηγώντας τον σκοπό της χορήγησης της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης.

Για την εξακρίβωση τεχνητής δημιουργίας των προϋποθέσεων λήψης της στήριξης ή καταχρηστικής πρακτικής μπορεί ενδεικτικώς να ληφθεί υπόψη:

γα) Εάν η σύμβαση μεταβίβασης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαίρεση της εκμετάλλευσης είναι σύμφωνη με το εθνικό δίκαιο ή

γβ) εάν είναι εικονική ή

γγ) εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται, ασκεί τις γεωργικές δραστηριότητες ιδίω ονόματι, για ίδιο λογαριασμό και με δική του ευθύνη και φέρει τον οικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με τις δραστηριότητες αυτές.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Αιρεσιμότητα: Τι είναι και πώς θα λάβουν την ενίσχυση οι παραγωγοί