«Αναγνώριση της Αθερίνας της Τριχωνίδας ως προϊόν Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.»

«Act now – Παρέμβαση Τώρα» – Πανεπιστήμιο Πατρών

Συνεργασία για την αναγνώριση της της Αθερίνας της Λίμνης Τριχωνίδας (Atherina boyeri), ως προϊόν Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

(Π.Ο.Π. – Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης, Π.Γ.Ε. – Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης)

 

Του Δημήτρη ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ

 

Στη Λίμνη Τριχωνίδα η Αθερίνα (Atherina boyeri) κατέχει εξέχουσα θέση τόσο από οικολογικής άποψης όσο και από εμπορικής. Η Αθερίνα στη Λίμνη Τριχωνίδα έχει εισαχθεί σε άγνωστη γεωλογική περίοδο από τη θάλασσα μέσω του ποταμού Αχελώου και χωρίς να συναντήσει ανταγωνιστές σε συνδυασμό και με την μεγάλη ικανότητα προσαρμογής της κατέλαβε την θέση του πελαγικού πλαγκτοφάγου λιμναίου ψαριού, δημιουργώντας πληθυσμούς σε μεγάλη αφθονία και αναπαραγωγική αυτοτέλεια.

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών «Act now – Παρέμβαση Τώρα» στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της Τριχωνίδας, ανέλαβε την πρωτοβουλία  να αξιοποιήσει τις δυνατότητες  της Εθνικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας  για την αναγνώριση του προϊόντος αυτού ως Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. και να οργανώσει τον σχετικό φάκελο – αίτηση προκειμένου η Αθερίνα της Τριχωνίδας να αναγνωρισθεί και να ενταχθεί είτε ως Προϊόν Ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), είτε ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υδάτινων Οικοσυστημάτων Γιώργος Κεχαγιάς υποδέχθηκε  την πρωτοβουλία με ανυπόκριτο ενθουσιασμό και θα αναλάβει την επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση του σχετικού φακέλου.

Με βάση τη νομοθεσία  ένα προϊόν αναγνωρίζεται ως Π.Ο.Π. όταν μεταξύ άλλων:

α) κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα, β)  Η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά  του προϊόντος  οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και γ)  όλα τα στάδια της παραγωγής του προϊόντος να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Και ως Π.Γ.Ε. όταν, πλην των ανωτέρω, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση.

Η Αθερίνα γλυκού νερού της Λίμνης Τριχωνίδας συμπληρώνει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές προκειμένου να αναγνωρισθεί ως προϊόν Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. Με την αναγνώρισή και ένταξή του η Ευρωπαϊκή και η Εθνική νομοθεσία, το προστατεύει από:

  • κάθε παράνομη άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση.
  • οιανδήποτε αντιποίηση, απομίμηση ή υπαινιγμό.
  • οιανδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη.
  • οιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

Επιπλέον τα οφέλη από την αναγνώριση της Αθερίνας της Τριχωνίδας ως Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. θα είναι πολλαπλά τόσο για τους ψαράδες όσο και για την περιοχή μας γενικότερα.

Οφέλη για τον αλιέα-αγρότη: Με την αναγνώριση της ως προϊόν Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. η Αθερίνα της Τριχωνίδας αποκτά προστιθέμενη αξία και  οι αλιείς  μπορούν να προωθήσουν ευκολότερα το προϊόν  τους διότι πλέον παρουσιάζει τα  εξειδικευμένα του  χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο  πετυχαίνουν  καλύτερες τιμές στην αγορά, βελτιώνοντας έτσι το εισόδημα τους και εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους.

Οφέλη για τον καταναλωτή: Έχει στη διάθεσή του σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την μεθοδολογία αλίευσης του προϊόντος με αποτέλεσμα να ενισχύεται η συνειδητή κατανάλωσή του

Οφέλη για τον τουρισμό: Σαν προϊόν  με σήμανση Προέλευσης ή Γεωγραφικής Ένδειξης η Αθερίνα της Τριχωνίδας γίνεται μέρος της ανάδειξης της Ελληνικής Γαστρονομίας και διασυνδέεται άμεσα με τον ποιοτικό τουρισμό. Οφέλη για το ΠεριβάλλονΗ ύπαρξη συγκεκριμένων διαδικασιών αλιείας  και η τήρηση ορθών πρακτικών υποστηρίζουν και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα του τόπου. Περεταίρω η κατανάλωση τοπικών προϊόντων όπως η Αθερίνα του γλυκού νερού της λίμνης Τριχωνίδας, που αλιεύεται από ντόπιους αλιείς  με όσο το δυνατόν  παραδοσιακές μεθόδους, συμβάλλει στην μείωση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα και συνεπώς στην προστασία του περιβάλλοντος επειδή ταξιδεύει μικρότερες αποστάσεις μέχρι τον καταναλωτή και  συνεπώς με λιγότερα καύσιμα, δεν λαμβάνει καθόλου συντηρητικά και χρησιμοποιούνται πολύ λίγα υλικά συσκευασίας.

Οφέλη για την Περιοχή μας: Με όλα τα παραπάνω είναι προφανή τα οφέλη που θα προκύψουν για την περιοχή μας δεδομένου ότι το προϊόν αυτό  ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. θα προβάλει και θα διαφημίσει την περιοχή μας η οποία θα αποκτήσει προστιθέμενη αξία ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την τοπική οικονομία και το εισόδημα των κατοίκων.

Η «Act now – Παρέμβαση Τώρα» μπαίνει μπροστά και αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία αυτή θα οργανώσει το σχετικό φάκελο και θα υποστηρίξει νομικά την υπόθεση και για το λόγο αυτό  ΚΑΛΕΊ τους φορείς του τόπου μας, το Δήμο Αγρινίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων και τους βουλευτές της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  να υποστηρίξουν και αυτοί με τη σειρά τους την υπόθεση προκειμένου να αναγνωρισθεί ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. ένα μοναδικό προϊόν, η Αθερίνα της λίμνης Τριχωνίδας, ως προϊόν με ταυτότητα και ποιότητα, αναγνώριση που θα δώσει προστιθέμενη αξία τόσο στο ίδιο το προϊόν όσο και στην περιοχή μας.