Απάντηση Θεοδωρικάκου στον Βελόπουλο για την καταστροφή του Βελανιδοδάσους Ξηρομέρου

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/ 1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών αποτελούν τις κατεξοχήν αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της σχετικής, με το περιβάλλον, νομοθεσίας, ειδικότερα δε με το άρθρο 20 προβλέπεται η προστασία και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.

Η αρμοδιότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου, από πλευράς μόνο των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28 αυτού και συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις εκείνες που η διαπίστωση της παράβασης δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ή προηγούμενο έλεγχο της καθ’ ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας. Παράλληλα, υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή, προκειμένου να επιληφθεί, ενώ παρέχουν κάθε νόμιμα αιτούμενη συνδρομή, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 159 και 161 του π.δ/τος 141/1991 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 58).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 125188/246 από 22-01-2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ – 285), «η εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτή Κανονισμών (ΕΚ και ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατίθεται στα αρμόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του π.δ/τος 100/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 167), «κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CITES» αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ανωτέρω Υπουργείου.

Στην κατεύθυνση αυτή, πλέον των αμιγώς αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη και αποτροπή αυτής της μορφής παραβατικότητας, οι περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των αρμόδιων Φορέων και Αρχών.

Τέλος, ως προς τα θιγόμενα στην εν θέματι Ερώτηση ζητήματα, σημειώνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως και την 04-02-2022, ουδεμία καταγγελία ή αναφορά περί λαθροϋλοτομίας, παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων ή σχετική με προβλήματα δασοπροστασίας στην υπόψη δασική έκταση είχε περιέλθει στις κατά τόπο αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ακαρνανίας (Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου και Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας) και Αιτωλίας (Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ