Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για έναν μήνα στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου

Με απόφασή του, ο Ταξίαρχος και Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, Δημήτριος Γαλαζούλας ενημερώνει περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικών Έργων Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας – Γ’ Φάση» επί της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 179504/3812 από 04.06.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., μετά της συνημμένης τεχνικής έκθεσης.

5. Την από 04.06.2024 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Αποφασίστηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτηταςόλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμουαπό την χ/θ 9+500έως και την χ/θ 11+600, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικών Έργων Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας – Γ’ Φάση», με εργοταξιακή σήμανση όλο το 24ωρο.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 06.06.2024 έως και την Παρασκευή 05.07.2024, κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00, εξαιρουμένων των ημερών της Κυριακής και των αργιών, με τμηματική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον ελεύθερο Τμήμα της Οδού.

Μετά την ολοκλήρωση τους, τα Τμήματα της Οδού θα δίνονται σε κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΣ Α.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση που θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07:00 ώρα της Πέμπτης06.06.2024 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19:00 ώρα της Παρασκευής 05.07.2024.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Με 1.295 γραμμάρια χασίς και κροτίδες πιάστηκε 45χρονος