Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου: Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» το Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου πρότεινε τη δημιουργία του Γ’ εξαμήνου της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής»

Απαευθείας στο Γ’ εξάμηνο της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» μπορούν να εγγραφούν μόνο μετά από κατάταξη:

Α. Απόφοιτοι ΤΕΛ/ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ της ειδικότητας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ή αντίστοιχης καθώς επίσης και απόφοιτοι της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» ή της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης» (ν.2009/1992).

Β. Μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους, καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους και έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής μέχρι και το Γ’ εξάμηνο της ίδιας ειδικότητας.

Γ. Καταρτιζόμενοι της παλαιάς ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής» των Ι.Ε.Κ. (ν.2009/1992) ή καταρτιζόμενοι της παλαιάς ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης» των Ι.Ε.Κ. (ν.2009/1992), οι οποίοι διέκοψαν τη φοίτηση τους άλλα είχαν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής μέχρι και το Γ’ εξάμηνο.