Δακοκτονία 2023: Η κατανομή του εποχικού προσωπικού στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Αναλυτικός πίνακας με τις ειδικότητες του προσωπικού που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα.

Για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, το ΥπΑΑΤ προχώρησε στην κατανομή στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Χώρας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ: Ειδικότητες Εποχιακού προσωπικού δακοκτονίας 2023 σε αριθμό ατόμων

Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής:

⇒ oι τομεάρχες δακοκτονίας, τα διακόσια δεκατέσσερα (214) άτομα Π.Ε. Γεωπόνοι ή εν ελλείψει Τ.Ε. Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών,

⇒ το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων

  • τα εκατόν ογδόντα έξι (186) άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών
  • τα τριακόσια πενήντα (350) άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών

η δε απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30.11.2023.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37- 42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14.06.2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για το οικονομικό έτος 2023 θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες) και θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους προς αυτές από τον τακτικό προϋπολογισμό Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Δείτε επίσης τη σχετική μας ανάρτηση για την προκήρυξη για την ανάδειξη των εργολάβων στη Δυτική Ελλάδα ΕΔΩ

Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία είναι 1.097.686,95 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ήτοι 971.404,38 πλέον Φ.Π.Α.). Η έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά προστασία 2.641.394 ελαιοδένδρων µε την εκτέλεση έως και δύο (2) δολωµατικών ψεκασµών κατ’ ετος για τρία (3) έτη. Το αντικείμενο της σύμβασης χωρίζεται σε 7 Τμήματα-Τομείς. Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.

e-ea.gr