Τη Δευτέρα η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της Οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Παρουσίαση Γυμνασίου Γαβαλούς εργασίας σχετικής με τις οδούς του Αγρινίου.
 • Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 83/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου (1η περίπτωση)  και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ελαιοφύτου κ. Παναγιώτης Μακεδόνας (2η περίπτωση) συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Α) Έγκριση απευθείας αγοράς ή μη, ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στα Ο.Τ. 1Α και Ο.Τ. 1Β ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου (φερόμενοι ιδιοκτήτες Αφροδίτη Αντωνοπούλου & Λάμπρος Αντωνόπουλος).

Β) Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 82/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Παπαναστασίου).

 • Έγκριση δημιουργίας, με αγορά οικοπέδου, κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) στον οικισμό Διαμαντέικα της Κοινότητας Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 85/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 15/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 84/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 13/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 263/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 • Καθορισμός υπαλλήλων Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων και Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων, που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες και κατά τις νυχτερινές ώρες εντός του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των 32 ή 40 ωρών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 400/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 16/2017 και 193/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα αντίστοιχα: «Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου» και «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου»”.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδημητρίου).

 • Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μειωμένου ωραρίου».  

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 • Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης για το έτος 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).

 • Καθορισμός ύψους αποζημίωσης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

(Εισηγητής: Μέλος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Φαρμάκης).

 • Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση ρυμοτομούμενων οικοπεδικών τμημάτων Αναστασίας Σιαλευρή – Κακκαβούλα και Δήμου Αγρινίου στα Ο.Τ. 253Β και Ο.Τ. 1260 αντίστοιχα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Χούνης στον Περιβαλλοντικό Σύλλογο «Η ΧΟΥΝΗ». 

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας                  κ. Ζαρκαβέλης).

 • Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών  του Δήμου Αγρινίου και μεταφορά υπολοίπων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 35106/17-6-2022 γνωμοδότηση της Επιτροπής Άρθρου 199, παρ. 6 του Ν. 3463/2006 Δήμου Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).