«Δια Περιφοράς» η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί «διά περιφοράς», (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 60249/22-9-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 με ώρα λήξης 11:00, για λήψη απόφασης  βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων («Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων» και «Έντυπο οδηγιών»), στο παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή παραίτησης υδρονομέα από το αρδευτικό δίκτυο Περέβου – Μωκηστιάνου Κοινότητας Μυρτιάς. 

(Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω  έναρξης της αρδευτικής περιόδου)