Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 2023 – 2027

Αναλυτικά όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο – Οι εκτάσεις που θα ενισχυθούν και τα ποσά της αποζημίωσης για τους παραγωγούς.

Μέσω της παρέμβασης ενισχύεται η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Η ένταξη τεκμηριώνεται από σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού συμμόρφωσης από τον Οργανισμό με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι.

⇒ Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της αύξησης του κόστους και της μείωσης της παραγόμενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Το διαθέσιμο ποσό για την Παρέμβαση ανέρχεται συνολικά σε 605.910.400€.

Δράση 1 – Ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας: 329.486.400€

Δράση 2 – Ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας: 276.424.000€

Για την Παρέμβαση «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» εκτιμάται ότι:

Δράση 1 – Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας: Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 126.240 εκτάρια/ έτος Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 522€/ εκτάριο Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 65.89280€ ανά έτος

Δράση 2 – Ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας: Εκτάρια κατά μέσο όρο που θα ενισχυθούν: 174.400 εκτάρια/ έτος Ποσό ενίσχυσης (αποζημίωση): 317€/ εκτάριο Μέση ετήσια κατανομή προϋπολογισμού: 55.284.800€ ανά έτος.

e-ea.gr