Δημ. Κωνσταντόπουλος: Παράταση για την προσαρμογή των δασικών συνεταιρισμών

Με το ν. 4423/2016 τέθηκε το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των δασικών συνεταιρισμών. Ο νόμος επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στον ελάχιστο αριθμό των μελών των συνεταιρισμών όσο και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν τα μέλη τους.

Με το άρθρο 47 του ν. 4423/2016 τέθηκαν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιστη των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Συγκεκριμένα ορίσθηκε ότι οι συνεταιρισμοί αυτοί υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα ακόμη έτος, χορηγουμένη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να μεριμνήσουν α) για τη βεβαίωση της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών και β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από 21.

Μάλιστα, ρητά προβλέφθηκε ότι αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι δασικοί συνεταιρισμοί λύονται αυτοδίκαια.

Μετά από παρατάσεις, με τελευταία αυτή που δόθηκε με το άρθρο 57 της από 13/4/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’84/13-4-2020), οι παραπάνω προθεσμίες για τη συμμόρφωση των συνεταιρισμών με τις νέες απαιτήσεις παρατάθηκαν για 3 μήνες από τις 31/3/2020, ήτοι έως τέλη Ιουνίου 2020.

Ωστόσο, οι λειτουργούντες σήμερα δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας και ιδίως αυτοί που δραστηριοποιούνται σε μικρά χωριά της επαρχίας, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην πλήρωση των προύποθέσεων αυτών. Τα προβλήματα εστιάζονται ιδίως στην εύρεση ικανού αριθμού μελών για τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου των 21 ατόμων, αλλά και για την εύρεση μελών με τις προϋποθέσεις του δασεργάτη που ορίζει ο νόμος. Οι δε συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την πανδημία του κορωνοϊού, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Σημειώνω μάλιστα, ότι τα προβλήματα με τον ελάχιστο αριθμό μελών των δασικών συνεταιρισμών σας είχαμε θέσει και με σχετική τροπολογία που καταθέσαμε Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» και προτείναμε την μείωση του ορίου των μελών του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας σε 5 αντί για 21. Την τροπολογία ωστόσο αυτή, δεν την κάνατε αποδεκτή.

Με τα παραπάνω δεδομένα, είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης τουλάχιστον έως τα τέλη του 2020 για τις παραπάνω προθεσμίες για την πλήρωση των νέων προϋποθέσεων που έθεσε ο νόμος 4423/2016 για τους ήδη λειτουργούντες δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, η σημασία των οποίων είναι τεράστια για την αποφυγή της ερήμωσης των ορεινών χωριών και κοινοτήτων της χώρας μας και την επιβίωση των κατοίκων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, πολλοί δασικοί συνεταιρισμοί θα οδηγηθούν σε αυτοδίκαιη λύση.

Ερωτώνται κατόπιν αυτών οι κ. Υπουργοί:
Σκοπεύει το Υπουργείο να χορηγήσει παράταση τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2020 στις προθεσμίες του άρθου 47 παρ. 1 και 2 ν. 4423/2016 για την προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων δασικών συνεταιρισμών εργασίας στις προϋποθέσεις του ν. 4423/2016;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος