Δήμος Αγρινίου: Την Μ. Δευτέρα η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 5η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 • Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου» προϋπολογισμού 855.000 € από τον άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, Β πρόσκληση, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Έγκριση υποβολής της πρότασης: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ)» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 64834/15-11-2018 και τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Έγκριση υποβολής πρότασης «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγρινίου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με αριθμό πρωτ. 4721/23-1-2018  και  τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της πρόσκλησης IVμε τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την αναδιαμόρφωση του Μνημείου στον τόπο θυσίας των 120 εκτελεσθέντων Ελλήνων Πατριωτών από τους Γερμανούς το 1944.

 

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος, Υπεύθυνος για θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς κ. Αδάμης).

 

 

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων  Α΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης  του προϋπολογισμού έτους 2019».

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

 

 

 • Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2019.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Πρόσληψη προσωπικού (ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 • Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία `ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου  κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2019».

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).

 

 

 • Κατανομή Β΄ δόσης 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

 

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).

 

 

 • Γνωμοδότηση επί προτάσεων, για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου. Σχετ. η υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

 

(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Σαλμά).

 

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

 

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2018 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».                  

 

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 

 • Τροποποίηση (αντικατάσταση μελών) της υπ’ αριθμ. 111/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

 

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 

 • Τροποποίηση (αντικατάσταση μελών) της υπ’ αριθμ. 112/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

 

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 

 

 • Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, «Υποέργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», «Υποέργο 2: Υπνωτήριο», της κατ΄ εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία στις Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 

 • Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 

 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 

 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών  κρατήσεων πρώην προσωπικού stage.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 

 • Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 

 • Τροποποίηση συμβάσεων για την προμήθεια  ειδών σίτισης για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας  Γυναικών.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 

 • Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της συντήρησης-αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου για το 2019 και  ανάθεση  των υπηρεσιών αυτών.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5545/1-11-2017 σύμβασης  για την προμήθεια  καυσίμων  για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου  ΚΟΙ.Π.Α.  Δήμου Αγρινίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 

 • Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ. Παναιτωλίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Παναιτωλίου).

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Λουκάς Ντζούρβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 

 • Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών πόλης Αγρινίου».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Ανακατασκευές – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – τσιμεντοστρώσεις και χαλικοστρώσεις οδών Δ.Ε. Αρακύνθου – Μακρυνείας – Αγγελοκάστρου».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  του έργου:  «Ασφαλτοστρώσεις –συντηρήσεις – τσιμεντοστρώσεις – χαλικοστρώσεις οδών Δ.Ε. Στράτου – Νεάπολης – Παρακαμπυλίων».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  του έργου:  «Βελτιώσεις ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – χαλικοστρώσεις οδών Δ.Ε. Θεστιέων –Παραβόλας – Παναιτωλικού».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Μακρυνείας».   

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση – πλακοστρώσεις – ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων πόλης Αγρινίου (Πανεπιστημίου – Γούναρη – Ελ. Βενιζέλου κ.λπ.)».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) για την
  «προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση, βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) για την «μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για τη εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, συντήρηση, βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Έγκριση άδειας κατοχής και μεταφοράς των πιστολιών αφέσεως αθλητικών αγώνων, του Τμήματος  Πολιτισμού – Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 

 • Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα  θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 

 • Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκατάστασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).