Δήμος Θέρμου: Δια περιφοράς η τακτική συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Κωστακόπουλος με ανακοίνωσή που εξέδωσε γνωστοποιεί το γεγονός της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί “διά περιφοράς”, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020, με ώρα λήξης 11:00 π.μ., για λήψη αποφάσεων βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών“), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θέρμου στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ».