Δήμος Ξηρομέρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων Δ.Ε. Φυτειών

Βάσει της 273/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού “Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για δύο (2) έτη” με αριθμό Διακήρυξης 1275/9-2-2022, η οποία έλαβε τον 154534 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010030140.

Με την υπ’ αριθ. 142/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 95/2022 απόφασης Ο.Ε. για την έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της με την Δ 49/2022 / 7-7-2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.
Συνεπώς, ο Δήμος Ξηρομέρου προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια καυσίμων της Δ.Ε. Φυτειών, προϋπολογισμού 41.782,30 € με Φ.Π.Α. 24%.

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα:

ΑΔΑ 9ΟΔ5ΩΚΖ ΣΑ5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΕΕΣ.pdf