Τροπολογίες του Δ. Κωνσταντόπουλου στο Σ. Ν. για θέματα εκπαίδευσης

Δήλωση επιλογής σχολικής μονάδας μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων

Αιτιολογική Έκθεση

Με το παρόν σχέδιο νόμου, οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων καλούνται να δηλώσουν τις θέσεις που επιθυμούν να τοποθετηθούν με σειρά προτίμησης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό, κατά τη διενέργεια της προφορικής συνέντευξης και την αξιολόγησή τους, οι προτιμήσεις τους γίνονται ήδη γνωστές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αξιολογούνται και διαγωνίζονται για την ίδια θέση.

Το γεγονός αυτό, αντιτίθεται στη λογική πορεία της διαδικασίας και μπορεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και να δημιουργήσει κίνδυνο παραγωγής μη αξιοκρατικών αποτελεσμάτων. Προτείνεται συνεπώς η δήλωση προτίμησης του υποψηφίου να υποβάλλεται μετά το πέρας της συνέντευξης και την τελική ανακοίνωση του αξιολογικού πίνακα, όπως ίσχυε έως και σήμερα.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», προστίθενται άρθρα ως ακολούθως:

Άρθρο ……

Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών μονάδων δηλώνουν τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν με σειρά προτίμησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και συνέντευξης και εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων.

Αθήνα, 24/5/2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Χαρά Κεφαλίδου

 

 

Δομημένη συνέντευξη για την ανάδειξη των στελεχών εκπαίδευσης και επιλογή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

 

Αιτιολογική Έκθεση

Στον ν. 3848/2010 προβλεπόταν με σαφήνεια η διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης για την ανάδειξη των στελεχών εκπαίδευσης. Με συγκεκριμένες και αξιοκρατικές ρυθμίσεις και δικλείδες ασφαλείας εξασφαλιζόταν η αντικειμενικότητα των κρίσεων και η ανάδειξη στελεχών με τις καλύτερες επιδόσεις. Η συνέντευξη ήταν δομημένη, από τράπεζα θεμάτων, μαγνητοφωνημένη και με αιτιολογημένη βαθμολογία.

Με τον ν. 4327/2015, καταργήθηκε η διαδικασία της συνέντευξης και αντικαταστάθηκε από τη μυστική ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων, διαδικασία η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική με την υπ’αριθμ. 711/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με το παρόν σχέδιο νόμου η διαδικασία της συνέντευξης επανέρχεται, χωρίς ωστόσο τις ήδη ελεγμένες στην πράξη προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη διενέργειά της. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να τεθούν κανόνες στη συνέντευξη που θα οδηγήσουν σε αντικειμενικά αποτελέσματα.

Επίσης, με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται οι δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων να πραγματοποιούνται μόνο για ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης. Ωστόσο, λόγοι κινητικότητας καθώς και οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι, καθιστούν απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν την προτίμησή τους και για ένα ακόμη ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της επικράτειας, εκτός αυτού της οργανικής τους θέσης.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση :

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», προστίθενται άρθρα ως ακολούθως:

Άρθρο ……

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων κατά την προφορική συνέντευξη από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης.

 

Άρθρο …..

Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων εκτός από τη δήλωση προτίμησης για ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ της οργανικής τους θέσης, μπορούν για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους να καταθέτουν δήλωση προτίμησης για προκηρυχθείσες θέσεις και σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκτός της οργανικής τους θέσης.

 

 

Αθήνα, 24/5/2017

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Χαρά Κεφαλίδου