Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου: Πραγματοποίηση εργασιών πρασίνου από Δευτέρα

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, για την πραγματοποίηση εργασιών πρασίνου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

    1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (Φ.Ε.Κ. 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
    2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  1. Το υπ’ αριθ. 121425/3181 από 12/05/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε. 
  2. Την υπ’ αριθ.  2501/29/15-α από 14/05/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και, 

 

Αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών πρασίνου στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, καθώς και στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

ΑΡΘΡΟ (1)

  • Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στην Εθνική Οδό Αγρίνιου – Θέρμου, στο 1ο χιλιόμετρο και συγκεκριμένα επί της νησίδας από την διασταύρωση με τους φωτεινούς σηματοδότες της Ε.Ο. μέχρι το τέλος της νησίδας, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και εξωραϊσμού  πρασίνου, από τα συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου.
  • Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά το ωράριο 07:00 – 13:00, από την Δευτέρα  17/05/2021 έως και την Πέμπτη 20/05/2021.  
  1. Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07:00 ώρα της 17/05/2021 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 19:00  ώρα της 20/05/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

-Ο-

Διευθυντής

Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής