Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας

Α.-Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Βόνιτσα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με  μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως:

1.-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής κ Βίτσας Δημήτριος)
Β.-Επίσης, δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στις 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 30 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1.-Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Ανάπλαση Πλατεία Δρυμού Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας» της υπόδρασης 19.2..4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές, μικρής κλίμακας» προϋπολογισμού 170.000,00 € στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Αναπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣΑ 0011238041). (Εισηγητής Δήμαρχος)  
2.-Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Άξονας Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος»  με τίτλο: Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού». (Εισηγητής Δήμαρχος) 
3.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής Δήμαρχος)
4.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής Δήμαρχος)
5.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Τουριστική – Επενδυτική  Δημοτική Ανώνυμη  Εταιρεία» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής Δήμαρχος) 
6.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ακτίου-Βόνιτσας», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
7.-Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας». (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
8.-Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
9.-Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ Δήμαρχος)
10.-Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019-31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου Ν.3852/2010 και του Ν.4623/209. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος).
11.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νιας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
12.-Καθορισμός αιρετών οργάνων του Δήμου, ως δικαιούχων κινητών τηλεφώνων. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
13.-Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Εισηγητής κ. κ. Βίτσας Δημήτριος)
14.-Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
15.-Αντικατάσταση μελών Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001935. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
16.-Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής βάσει του άρθρ. 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
17.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναστήλωση – Ανάδειξη κινηματογράφου ΛΑΪΣ και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
18.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος) 
19.-Περί κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Πογωνιάς Δημοτικής Ενότητας Παλαίρου. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος) 
20.-Περί συγκρότησης Επιτροπής για προσωρινή παραλαβή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ -ΠΟΓΩΝΙΑ –ΣΤΕΝΟ». (Εισηγητής κ  Τσακάλης Κων/νος) 
21.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
22.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Βόνιτσας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας Νομού Αιτ/νιας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
23.-Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Βόνιτσας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Π.Ε. Αιτ/νιας». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
24.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου έτους 2019. (Εισηγητής κ Βίτσας Δημήτριος)
25.-Εκ νέου εκμίσθωση αιθουσών 2,3,4 και 6,9 του  κτιρίου του κοινωνικοοικονομικού κέντρου Πλαγιάς. (Εισηγητής Δήμαρχος)
26.-Περί αιτήσεως του ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για μείωση μισθώματος του Δημοτικού Κυλικείου στη θέση «ΡΟΥΓΑ» Παλιαμπέλων. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
27.-Μεταβίβαση πίστωσης ποσού 875,00 € στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την καταβολή εκλογικού επιδόματος. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
28.-Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά χρηματικών υπολοίπων. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)  
29.-Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Κατούνας από την υφιστάμενη γεώτρηση που υδρεύει τον Τρύφο. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
30.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.(Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.