Ειδική Τιμή Αγοράς Τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Σεπτεμβρίου 2022

Διορθωτική

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (Φ.Ε.Κ. Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με το Άρ. 64 του Ν.4986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/28.10.2022) ο οποίος νόμος ισχύει για το διάστημα εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. για το μήνα Σεπτέμβριο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

e-ea.gr