Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Απριλίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Απρίλιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2021        ΕΤΑ €/MWh

Αιολικά                          61,92

Φ/Β                                60,87

ΜΥΗΣ                            63,68

Βιομάζα                         65,34

ΣΗΘΥΑ                          65,34

e-ea.gr