Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για την Αειφορία και Ψηφιακές δεξιότητες στον Γεωργικό τομέα

Το ευρωπαϊκό έργο «AGRISMART – Αειφορία και ψηφιακές δεξιότητες για τον γεωργικό τομέα», χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, και αποσκοπεί στην υποστήριξη των αναδυόμενων επαγγελματικών αναγκών στον αγροτικό τομέα.

Η  EXELIA συμμετέχει στην κοινοπραξία του έργου, η οποία περιλαμβάνει 6 οργανισμούς από 6  χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Σλοβακία, Πολωνία, Γερμανία, Βέλγιο και Ελλάδα). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023.

Κύριος στόχος του AGRISMART είναι να προσαρμόσει τις υπάρχουσες ευκαιρίες  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και να ενισχύσει τις κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές ικανότητες των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να διαβάσετε το επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο.

Το έργο έχει προχωρήσει στον καθορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων για ένα σύγχρονο, προσαρμοσμένο στις τομεακές ανάγκες, πρόγραμμα γεωργικής μάθησης σχετικά με περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές εργασίας και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν το πρόγραμμα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό μάθησης και αξιολόγησης απευθυνόμενο σε φορείς ΕΕΚ και αγρότες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις κλιματικά έξυπνες και ψηφιακές δεξιότητές τους (διαθέσιμα εδώ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Youtube, Twitter) του έργου.

Το ευρωπαϊκό έργο «AGRISMART – Αειφορία και ψηφιακές δεξιότητες για τον γεωργικό τομέα»