Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Παράταση πληρωμής αξιογράφων Μαρτίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

Παράταση πληρωμής αξιογράφων ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ κατά 75 ημέρες – Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην αναστολή πληρωμών αξιογράφων από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.ΕΚ. 959/Β’/11.3.2021 η Υπουργική απόφαση που αφορά στον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021, με τίτλο: «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31)

Παράταση πληρωμής αξιογράφων Κ.Α.Δ.