Ενίσχυση 52,5 χιλιάδες ευρώ στο Δήμο Ξηρομέρου

Έπειτα από πολλούς μήνες εξαγγελιών, δημοσιεύθηκε τελικώς την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 63787/1.10.2020) με θέμα την «έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 40.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19».

Μετρώντας κανείς τους Δήμους του Πίνακα κατανομής της Υ.Α., διαπιστώνει ότι χρήματα παίρνουν μόνο 119 από το σύνολο των 332 Δήμων της Χώρας, δηλαδή περίπου μόνο το 1/3 των Δήμων.

Ειδικότερα, τα 40.000.000,00 € κατανέμονται στους συγκεκριμένους Δήμους «για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους».

Από τα χρήματα αυτά, τα 52.418,ο4 πάνε στο Δήμο Ξηρομέρου, που είναι ο μοναδικός Δήμος της Αιτωλοακαρνανίας, οποίος επιχορηγείται μέχρι αυτή τη στιγμή.

Να σημειωθεί ότι πριν από την παραπάνω απόφαση προηγήθηκε Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών στις 15 Σεπτεμβρίου, με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του π/υ εξόδων του Υπ. Εσωτερικών.

Όπως αναγράφεται, λήφθηκαν υπόψη «τα υποβληθέντα από τους Δήμους έως 31.7.2020 στοιχεία, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών». ( Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη σχετική Υ.Α. είχε εκδοθεί πριν πολλούς μήνες, στις 21 Μαΐου, και κατένειμε 75 εκατ. σε όλους τους Δήμους.  Σε εκείνη όμως την Απόφαση, τα 25 από τα 75 εκατ. προέρχονταν από τους ΚΑΠ των Δήμων.)