Ένωση Αγρινίου: Και 7η παράταση στο αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου

Η αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας» είχε οριστεί για τις 11-2-2013, ωστόσο πέντε χρόνια μετά, το πολύπαθο έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και παίρνει νέα παράταση, για τις 31-03-2018

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολίτικης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, δίνεται νέα παράταση στο αρδευτικό έργο της περιοχής Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο στο τομέα της άρδευσης, με τίτλο «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας», που είναι ενταγμένο στο Μέτρο των «Εγγειοβελτιωτικών μέτρων και δράσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2011 όμως αντιμετώπισε διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα να πάρει πολλές παρατάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης, 7ης κατά σειρά, που δίνει νέα προθεσμία περαίωσης των έργων, την 31/3/2018. Το Υπουργείο, όπως εξηγεί στη σχετική του απόφαση, έδωσε τη δυνατότητα νέας παράτασης, επειδή μεταξύ άλλων, η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας, εντός του προβλεπομένου συμβατικού χρόνου, για λόγους που δεν άπτονται της αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου . Το Ιστορικό και η Αιτιολόγηση της νέας παράτασης, σύμφωνα με το έγγραφο της απόφασης:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αφού είδαμε: Την 949/5.2.2007 Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου “Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας”. Το 756/25.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Προγρ/σμού και Διαχείρισης Προγρ/των Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα την αίτηση της ένταξης του έργου που αναφέρεται στο θέμα στο πλαίσιο του μέτρου 125Α Δράση 1 του Π.Α.Α. 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”. Την 3306/15.4.2009 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013 με την οποία η πράξη “Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας” εντάσσεται στο Μέτρο 125Α Δράση 1 του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” με συνολικό κόστος πράξης 6.155.000 ευρώ (προϋπολογισμός έργου 5.355.000 ευρώ). Την 5924/1.7.2009 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013 με την οποία αποφασίζεται η 1η τροποποίηση της παραπάνω απόφασης ένταξης ως προς το συνολικό κόστος της πράξης το οποίο ανέρχεται σε 6.797.600 ευρώ (προϋπολογισμός έργου 5.997.600 ευρώ).  Την 13223/20β2/12.8.2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης της οριστικής μελέτης του έργου “Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας” με συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής 5.997.600 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Την 9419/20β2/29.4.2010 Απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε ο νέος επικαιροποιημένος προϋπολογισμός της οριστικής μελέτης του έργου “Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας” με συνολικό επικαιροποιημένο προϋπολογισμό 5.856.400 ευρώ λόγω μεταβολής της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Την 2710/14.5.2010 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013 με την οποία αποφασίστηκε η προέγκριση δημοπράτησης του υπ’ όψιν έργου.

Την Σ.Α.Ε. 081/8 που περιλαμβάνει το υπ’ όψιν έργο με συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. Την 10093/30.7.2010 Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.953.200 € για την δημοπράτηση και κατασκευή του 1ου Υποέργου με 3 τίτλο “Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας” του ομότιτλου έργου του “Π.Α.Α. 2007-2013”, με Κ.Α. 2009ΣΕ08180012 της ΣΑΕ 081/8. Την υπ’ αρ. Πρωτ.: 12503/20β2/540/5-11-2010 Απόφαση Υπουργείου Αγρ. Ανάπτ. & Τροφ. έγκρισης του αποτελέσματος του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που έγινε στην Αθήνα στις 29.7.2010 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου “Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας” και ανάθεσης της κατασκευής του στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΡΓΟ ΑΤΕ η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή με συνολική προσφορά 1.750.720,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%) ή 2.307.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, Ασφάλτου, Απολογιστικών με το όφελός τους, μελετών) ή 2.791.954,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 21%, στην οποία αντιστοιχεί μέση τεκμαρτή έκπτωση 54.00% επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Το υπ’ αρ. Πρωτ. 6736/20B2/540/11-2-2011 Εργολαβικό Συμφωνητικό από το οποίο προκύπτει η αρχική χρονική προθεσμία του έργου [24 μήνες] ήτοι έως στις 11-2-2013. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 1856/52141/20Β2/540/24-5-2013 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ. για την παράταση του έργου του θέματος μέχρι 11-10-2013. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 4427/133227/20Β2/540/12-12-2013 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ. για την παράταση του έργου του θέματος μέχρι 30-6-2014.

Την υπ’ αρ. Πρωτ. 158815/4883/23-1-2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου [ΦΕΚ με αρ. 110/24-3-2014, τεύχος Δ’] με την οποία αίρεται μερικώς ο αναδασωτέος χαρακτήρας της Δημόσιας Δασικής έκτασης της θέσης κατασκευής της δεξαμενής. Την υπ’ αρ. 78895/1652/23-6-2014 Απόφαση Γενικού Δ/ντη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με την οποία εγκρίνεται η άδεια επέμβασης εντός Δημόσιας Δασικής έκτασης για την κατασκευή της δεξαμενής. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 1705/62427/20Β2/540/22-9-2014 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ. για την παράταση του έργου του θέματος μέχρι 30-12-2014. Το υπ’ αρ. Πρωτ. 11/12-3-2015 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30-9-2015. Το υπ’ αρ. Πρωτ. 1138/1212/2-4-2015 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχν. Εργων Π. Ε. Αιτ/νίας με το οποίο υποβλήθηκε Εισήγηση της Δ/νουσας περί της 4 ης παράτασης του έργου του θέματος 9 μηνών ήτοι μέχρι 30-9-2015 σε συμφωνία με το [17] αίτημα της αναδόχου. Την υπ¨αριθμ πρωτ.1319/29246/540 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης παράτασης περαίωσης ως 30-9-2015 .

Την υπ¨αριθμ πρωτ. 5377138628/540/11-12-2015 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης παράτασης περαίωσης ως 31-12-2015 . Την από 6-04-2017 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30-10-2017. Το υπ’ αρ. Πρωτ. 155279/2165/08-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχν. Εργων Π. Ε. Αιτ/νίας με το οποίο υποβλήθηκε Εισήγηση της Δ/νουσας περί της 6 ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι 30-10-2017 σε συμφωνία με το [21] αίτημα της αναδόχου. Την 6499/20-06-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014- 2020 με την οποία προεγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσμίας του έργου «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας», Την υπ΄αριθμ. 2415/68167/540/23-06-2017 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου ως 30-10-2017. 25. Την 1803/5-3-2018 ( αριθμ. Πρωτ. υπηρ. 842/35217/7-3-2018 ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2014-2020 με την οποία προεγκρίθηκε η 7 η παράταση προθεσμίας του έργου «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Και επειδή : 1. Η αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης βάσει του με αρ. Πρωτ. 6736/20B2/540/11-2-2011 Εργολαβικού Συμφωνητικού για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας» ορίστηκε σε είκοσι τέσσερεις [24 μήνες] ήτοι έως στις 11-2-2013. 2. Με την υπ’ αρ. Πρωτ. 1856/52141/20Β2/540/24-5-2013 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ. δόθηκε παράταση του έργου του θέματος για οκτώ μήνες (8) ήτοι μέχρι 11-10-2013 . 3.Με την υπ’ αρ. Πρωτ. 4427/133227/20Β2/540/12-12-2013 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ. Δόθηκε παράταση του έργου του θέματος για 8,6 μήνες ήτοι μέχρι 30-6-2014. 4.Με την υπ’ αρ. Πρωτ. 1705/62427/20Β2/540/22-9-2014 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ.δόθηκε παράταση του έργου του θέματος για έξι μήνες (6)ήτοι μέχρι 31-12-2014. 5.Με την υπ¨αριθμ πρωτ.1319/29246/540 Απόφαση ΥΠΑΑΤ δόθηκε παράταση για εννιά μήνες (9) ήτοι μέχρι 30-9-2015 . 6.Με την υπ¨αριθμ πρωτ. 5377138628/540/11-12-2015 Απόφαση ΥΠΑΑΤ δόθηκε παράταση για τρείς μήνες (3) ήτοι μέχρι 31-12-2015 . 7.Με την υπάριθμ.πρωτ. 5377/138628/540/11-12-2015 Απόφαση ΥΠΑΑΤ δόθηκε παράταση για τέσσερεις μήνες (4) ήτοι μέχρι 30-04-2016 . 8. Με την υπ΄αριθμ. 2415/68167/540/23-06-2017 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για δέκα οκτώ (18) μήνες ήτοι μέχρι 30-10-2017. 9. Η συνολική προθεσμία βάσει των προηγούμενων αθροίζεται σε (80,6) μήνες και η οριακή προθεσμία ορίζεται ως το 1/3 αυτής , δηλαδή (26,9) μήνες . 10.

Η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας, εντός του προβλεπομένου συμβατικού χρόνου, για λόγους που δεν άπτονται της αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου . 11. Για την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως (η συμβατική προθεσμία έληξε στις 30-10-2017) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την χορήγηση ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.7 και της παρ. 10, του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ116Α) ,παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας», Αναδόχου ‘’ΕΡΓΟ ΑΤΕ’’ ,για χρονικό διάστημα ίσο με πέντε (5) μήνες ,από την 30-10-2017 που ίσχυε ,ήτοι μέχρι την 31-03-2018. Η παράταση αυτή χορηγείται για τους λόγους που αναφέρονται στο αιτιολογικό της παρούσας ως τμήμα της οριακής προθεσμίας της σύμβασης. Η ανωτέρω παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται «με αναθεώρηση» εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ουδεμία αποζημίωση δικαιούται πλην της νόμιμης αναθεώρησης των τιμών και υποχρεούται στην ανασύνταξη του χρονοδιαγράμματος του εν λόγω έργου.