Ένωση Αγρινίου-Αιτ/νία: 3ο δελτίο φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Το Δελτίο Γεωργικών προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε Αχαΐας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας με στόχο την ενημέρωση τους για αποτελεσματική φυτοπροστασία των καλλιεργειών τους.

Αφορά στο διάστημα μετά το πέρας της συγκομιδής.

Οι κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές που θα εφαρμόσει ο βαμβακοκαλλιεργητής θα οδηγήσουν σε μείωση των διαχειμαζόντων εντόμων και άρα ελαχιστοποίηση της προσβολής για την επόμενη χρονιά.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οι βαμβακοφυτείες έχουν συγκομισθεί Η διαχείμαση του πράσινου σκουληκιού γίνεται στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους Η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της «εν διαπαύση προνύμφης» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους Το πλήθος των εντόμων που θα επιβιώσουν το χειμώνα θα αποτελέσουν την πρώτη γενιά του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η πληθυσμιακή εξέλιξη των εντόμων (άρα και οι προκαλούμενες ζημιές στις βαμβακοφυτείες) κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται απόλυτα από τους πληθυσμούς της πρώτης γενεάς, δηλαδή από τον αριθμό των εντόμων που διαχείμασαν επιτυχώς στο έδαφος ή στα υπολείμματα της καλλιέργειας της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, συνεπώς, η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους ή ως προνύμφες στα υπολείμματα της βαμβακοκαλλιέργειας αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί μετά τη συγκομιδή να προβούν σε στελεχοκοπή, ψιλοθρυμματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων με στελεχοκόπτη-καταστροφέα και κατόπιν σε όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20-25 εκατοστά όλων των χωραφιών που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της καλλιέργειας της επόμενης χρονιάς.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος με τα παρακάτω αποτελέσματα: Άμεση καταστροφή των νυμφών. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες ( υδατικός κορεσμός του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού). Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων (ακμαίων) του πράσινου σκουληκιού με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου των εντόμων.

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας τουλάχιστον ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του ίδιου του καλλιεργητή και των περιοίκων.

Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων καθώς και ένα ουσιαστικό παράγοντα αποτροπής της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα καθόσον διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά «ανθεκτικών» εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και παντός χειρισμού επί της καλλιέργειας των.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μας να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νιας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2631361664.