Ένωση Αγρινίου: Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινίδιων

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας των ακτινιδίων σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας τους και λοιπών μέτρων για τη συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων με στόχο την αποτελεσματικότερη τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας τους.

Συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων

Ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής της ποικιλίας Hayward, για όλη τη χώρα, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου εκάστου έτους και ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας στην εγχώρια αγορά, η 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ως «περιοχή παραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 περίπτ. α΄ και β΄ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, για τα ακτινίδια όλων των ποικιλιών, ορίζεται ολόκληρη η χώρα. Τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της χώρας.

Απαιτήσεις ωρίμασης των ακτινιδίων

 

Οι τυποποιητές – συσκευαστές ήτοι: α) οι έμποροι «τύπου Α», όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), που τυποποιούν/συσκευάζουν ακτινίδια για λογαριασμό τους στα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τυποποιητήρια/συσκευαστήριά τους και β) οι έμποροι «τύπου Β», όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), που τυποποιούν/συσκευάζουν για λογαριασμό τους σε τυποποιητήρια/συσκευαστήρια τρίτων δυνάμει ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας, οφείλουν να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση, ότι οι ποσότητες ακτινιδίων που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/ συσκευαστηρίων προκειμένου να τυποποιηθούν/συσκευαστούν, έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.

Επιπλέον οφείλουν να διασφαλίζουν ότι για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/ συσκευαστηρίων προκειμένου να τυποποιηθούν /συσκευαστούν, έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής.

Οι έμποροι – εξαγωγείς/αποστολείς που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν προς την Ε.Ε. αντίστοιχα, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εξαγωγή/αποστολή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. Ειδικά για την ποικιλία Hayward οφείλουν να διασφαλίζουν ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας.

Οι έμποροι – εισαγωγείς/παραλήπτες που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από την Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εισαγωγή/παραλαβή έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2 ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%.

Οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά τον χρόνο διάθεσης τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 9,5ο Brix. Ειδικά στην περίπτωση που καλλιεργούν και διακινούν στην εγχώρια αγορά την ποικιλία «Hayward», οφείλουν να διασφαλίζουν αφενός μεν, ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής, αφετέρου δε, ότι τηρείται η ημερομηνία έναρξης εμπορίας.

 

Συσκευασίες των ακτινιδίων

Η κάθε «παρτίδα» ακτινιδίων, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα V του Καν. EE 543/2011, που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια αγορά (μετά την τυποποίηση/ συσκευασία) ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκώς η τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών εμπορίας του ακτινιδίου, όπως αυτές θεσπίζονται από τον Καν. ΕΕ 543/2011, και ειδικότερα:

α) οι ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές ως προς την ποιότητα, την διατηρησιμότητα και την παρουσίαση των ακτινιδίων σε κάθε συσκευασία, αναλόγως της Κατηγορίας τους («Extra», Ι και ΙΙ), β) οι ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές ταξινόμησης των ακτινιδίων κάθε συσκευασίας με κριτήρια το μέγεθος και το βάρος τους, αναλόγως της Κατηγορίας τους («Extra», Ι και ΙΙ), γ) τα προβλεπόμενα όρια ανοχής ως προς την ποιότητα και το μέγεθος, αναλόγως της Κατηγορίας τους («Extra», Ι και ΙΙ), δ) οι ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές παρουσίασης, ως προς την ομοιογένεια των ακτινιδίων με κριτήρια την καταγωγή, την ποικιλία, την ποιότητα και το μέγεθος καθώς και ως προς τη συσκευασία η οποία πρέπει να προστατεύει κατάλληλα τα ακτινίδια.

Παρτίδες ακτινιδίων που παραλαμβάνονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από τρίτες χώρες, αποτελούμενες από συσκευασίες καθαρού βάρους άνω των 20 κιλών υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ.