Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Γ.Ε.ΜΗ. – Αναστολή καταχώρισης

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι από την 01-07-2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν. Οι λόγοι για τους οποίους το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:

«α) αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,

β) αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,

γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,

δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,

ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου».

Οι υπόχρεοι τίθενται σε αναστολή καταχώρισης αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. Η αναστολή καταχώρισης αίρεται οποτεδήποτε διαπιστωθεί από το πληροφοριακό σύστημα ότι έγιναν οι απαιτούμενες καταχωρίσεις. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις – πρόστιμα σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων (Άρθρο 50, ν. 4919/2022). 

Έχει εκδοθεί αναλυτική εγκύκλιος και σύντομες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την αναστολή καταχώρισης του Γ.Ε.ΜΗ.