Έργο CIRCLE: 2η Διαδικτυακή συνάντηση για την Κυκλική Οικονομία

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης «ΑΕΙΠΛΟΥΣ» (www.aeiplous.org), συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου CIRCLE – Κυκλική Καινοτομία και Εργαστήρια Ανθεκτικών Πόλεων στην περιοχή της Αδριατικής (www.circle.adrioninterreg.eu), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG ADRION (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ: 85% και Ελληνικοί Εθνικοί Πόροι 15%). Οι 14 εταίροι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προέρχονται από την Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα (Ανατολική Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΑΕΙΠΛΟΥΣ), Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και την Αλβανία.    

Το έργο στοχεύει στην αύξηση και διάδοση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων που παράγονται σε αστικές περιοχές, μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης με τη συμμετοχή επιχειρηματικών φορέων, παραγωγών καινοτομίας, διοικητικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και πολιτών.

Το έργο αναπτύσσει Εργαστήρια Κυκλικών και Ανθεκτικών Πόλεων (CIRCLabs) μέσω των οποίων σχεδιάζονται και θα δοκιμαστούν κυκλικά μοντέλα που εστιάζουν σε 4 πιλοτικά πεδία (βιομηχανική συμβίωση, οργανικά απόβλητα, ρεύματα ειδικών αποβλήτων και απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)).

Την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021, διοργανώθηκε η δεύτερη τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Έργου του CIRCLab Δυτικής Ελλάδας. Σε συνέχεια της πρώτης τηλεδιάσκεψης, η Ομάδα Έργου επικεντρώθηκε αυτή τη φορά στην ανάλυση τρόπων εφαρμογής αρχών κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση ΑΕΚΚ. Πιο συγκεκριμένα, ο συντονιστής, Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης, Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Παν. Πατρών, αφού παρουσίασε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση, άνοιξε τη συζήτηση με συγκεκριμένες προτάσεις. Τα μέλη της Ομάδας Έργου που προέρχονται από φορείς περιφερειακών και τοπικών αρχών, εταιρείες, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αλλά και μεμονωμένοι μηχανικοί περιβάλλοντος συζήτησαν και ανέλυσαν τις προτάσεις που στηρίζονται σε αρχές κυκλικής οικονομίας και πρότειναν και νέα υλικά που μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές.

Ο κ. Πέτρος Μαντάς, Πρόεδρος Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, επισήμανε ότι πολλές εταιρείες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον στην ανακύκλωση υλικών καθώς τα οικονομικά κίνητρα είναι μεγάλα, όμως υπάρχουν θέματα ποιότητας όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε νέες εφαρμογές και μπορούν να δράσουν περιοριστικά. Ο κ. Ευστ. Παπαχριστόπουλος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ στην πηγή παραγωγής τους σε μεγάλα τεχνικά έργα μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στο έργο καθώς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κατευθείαν τα υλικά που ανακτώνται αλλά και συνολικά στο περιβάλλον καθώς μειώνονται οι μεταφορές των ΑΕΚΚ εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και πόρους. Στη συνέχεια, ο κ. Κωνστ/νος Αντωνόπουλος, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, πρότεινε την καταγραφή των αποτελεσμάτων και τελικών προτάσεων διαχείρισης συγκεκριμένων ΑΕΚΚ ώστε να υποβληθούν σε περιφερειακό επίπεδο και να ληφθούν υπόψη για τη χάραξη πολιτικής και στρατηγικής σε επιλεγμένους τομείς.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να δημιουργήσουν τις πρώτες θεματικές ομάδες που θα εστιάζουν στη διαχείριση και ανακύκλωση γυψοσανίδων από ΑΕΚΚ καθώς και στην παραγωγή αδρανών από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον, υπάρχει ενδιαφέρον να δημιουργηθούν ομάδες που θα εστιάσουν στην αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων, όπου ήδη έχει γίνει προεργασία από τον μηχανικό περιβάλλοντος κ. Σπύρο Καούρη, καθώς και στην αξιοποίηση των κεραμικών από ΑΕΚΚ.