Εξέταση Ενστάσεων για τη 2η Πρόσκληση Υποβολή Αιτήσεων για τη Δράση του Μέτρου 3.1.9

«Εξέταση Ενστάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» με Κωδικό ΟΠΣ 4994 (Κωδ. Απ. Ένταξης 13839), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κου Γεώργιου Γεωργαντά και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κου Σίμου Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κος Δημήτριος Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την τροποποίηση-επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 2746/14.12.2021 Απόφασης Ένταξης Πράξεων όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε και ισχύει, και την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης από 21.572.865,18 € σε 21.674.562,43 €, βάσει των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της 5 ης, 6ης, 7ης και 8 ης τμηματικής αξιολόγησης πράξεων. 

 

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανά Μέτρο, διαμορφώνεται ως εξής: 

ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
3.1.9 (δ) 21.674.562,43 € 21.674.562,43 €
ΣΥΝΟΛΑ 21.674.562,43 € 21.674.562,43 €

 

Προστίθενται δέκα έξι (16) νέες Πράξεις στον πίνακα του Παραρτήματος 1 της υπ’ αριθ.2746/14-12-2021 Απόφασης Ένταξης πράξεων, με α/α 6.138-6.153 και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος 1. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται κατά 101.697.25 € και διαμορφώνεται σε 21.674.562,43 € και έχει τα παρακάτω στοιχεία : 

ΚΩΔ. ΣΑ ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ

(ΚΩΔ. Εναρίθμου)

Ενεργός Ενάριθμος (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη) Πρόταση εγγραφής Δημόσια Δαπάνη
Ε086/1  2021ΣΕ08610158 ΝΑΙ 21.674.562,43 €

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης. 

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης – πληρωμής των δικαιούχων υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της παρούσας Απόφασης. Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθ. 2746/14-12-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε-επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθ.1288/01.07.2022 όμοιά της. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ