Ι.Ν.Αγίου Γρηγορίου Αγρίνιο: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός αποπεράτωσης συνολικής αξίας 261.000,00 €

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κλειστές, σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Ιερου Ναού Αγίου Γρηγόριου Θεολόγου Αγρινίου, Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας”

Στο Ο.Τ. Γ 867 της Δ.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ του Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 261.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των ασφαλιστικών εισφορών προς ΕΦΚΑ σύμφωνα με τους όρους της παρούσης προκηρύξεως.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.

Οδός: ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ

Τ.Κ.: 30133

Τηλ.& FAX: 2641046046

E-mail: agiosgrigorios.agrinio@gmail.com

Ιστοσελίδα: agiosgrigoriostheologos.blogspot.com

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην προκήρυξη, στον προϋπολογισμό μελέτης και στο έντυπο οικονομικής προσφοράς (συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς).

Εφόσον ζητηθεί η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το έργο αφορά την κατασκευή της ανωδομής του Ιερού Ναού και συγκεκριμένα τις απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι κυριότερες εργασίες είναι:
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΡΟΥΛΩΝ,

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟ,

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΨΕΩΝ,

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ,
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ,

9. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ,

10. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ,

11. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ,

12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ,

13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΡΝΙΖΩΝ και

14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Έχει αποπερατωθεί το τμήμα του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, ήτοι:

Το υπόγειο και οι φέρουσες τοιχοποιίες των κατακόρυφων στοιχείων του κελύφους της ανωδομής μέχρι τη στάθμη στήριξης του γυναικωνίτη και του πρώτου κλίτους στο σημείο στήριξής του στην περιμετρική φέρουσα τοιχοποιία.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

5. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ἤ νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων, οι οποίες καλύπτουν το αντίστοιχο ποσό του προϋπολογισμού του έργου και ιδιώτες εργολάβοι οικοδομών (κατασκευής φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος).

7. Κριτήρια ανάθεσης:

α. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),

β. Η προϋπηρεσία σε ανάλογα έργα,

γ. Ο τρόπος αποπληρωμής του κόστους των εργασιών (π.χ. εφάπαξ καταβολή όλου του ποσού, διακανονισμός και αριθμός δόσεων κλπ.) και

δ. Η αναφορά λήψης των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου συμφώνως προς την κείμενη νομοθεσία.

8. Υποβολή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 27η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 6:00 μ. μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου Αγρινίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης αυτών ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και των επιβλεπόντων μηχανικών.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

11. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την αναθέτουσα αρχή.

12. Δημοσιεύσεις: Το κείμενο της Προκηρύξεως δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του Νομού Αιτωλ/νίας και καταχωρείται επίσης στην ιστοσελίδα agiosgrigoriostheologos.blogspot.com της αναθέτουσας αρχής μαζί με το τεύχος δημοπράτησης μετά την έγκρισή τους από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

13. Ενστάσεις: Ενστάσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο κατά της παρούσης προκηρύξεως, οι οποίες υποβάλλονται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης και σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

14. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

15. Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου: Με την υπογραφή της σύμβασης ανάληψης του έργου θα απαιτηθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.

Το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία στο 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 13.050,00 €.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Ο Πρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: 

1) Σπαθούλας Νικόλαος
2) Διώτης Σεραφείμ
3) Ζαχαρόπουλος Κωνσταντῖνος
4) Τσιόβουλος Ἀθανάσιος

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Κατάμεστο το «Ελληνίς» για τους τέσσερις κυνηγούς του ονείρου της Ροκ μουσικής (Videos – Photos)