Κ.Γ.Π.: Μελέτη για τις τεχνολογίες πληροφοριών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με τη μελέτη του ρόλου των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς.

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι:

  • να περιγράψει και να αναλύσει το δυναμικό των διαφορετικών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μεγάλων δεδομένων για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος της ΕΕ για δεδομένα για τις αγορές τροφίμων·
  • να αξιολογήσει τις πτυχές διακυβέρνησης που θα καθιστούσαν δυνατές τις εξελίξεις τέτοιων πιθανών βελτιώσεων.

Η μελέτη θα πρέπει να επικεντρωθεί στις υπάρχουσες πρακτικές συλλογής και διάδοσης πληροφοριών για τις αγορές γεωργικών προϊόντων διατροφής με τη χρήση ΤΠΕ και μεγάλων δεδομένων για την παροχή δημόσιων δεδομένων. Θα πρέπει να παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του ρόλου των ΤΠΕ και των μεγάλων δεδομένων για τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστούν για την πλήρη χρήση αυτών των δεδομένων (π.χ. αποφυγή μεροληψιών και διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας των μεγάλων δεδομένων).

Η μελέτη θα πρέπει επίσης να αναλύσει επιλογές για την εφαρμογή μη συμβατικών εργαλείων δεδομένων και καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς (π.χ. κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι, blockchain, κ.λπ.). Δεδομένων των ουσιαστικών διαφορών στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και οι τρίτες χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, οργανώνουν τα δημόσια συστήματα πληροφοριών για την αγορά τροφίμων τους, η μελέτη θα περιλαμβάνει μια εμπειρική συγκριτική ανάλυση (benchmarking).

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν από την ίδια τη ΓΔ AGRI και από τις άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Σκοπός είναι επίσης να καταστήσει τα αποτελέσματα διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό καθώς και στα κράτη μέλη.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 3η Οκτωβρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ.

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

e-ea.gr