Κ.Τ.Ε.Λ.: Ενίσχυση σε Αστικό Αγρινίου, Μεσολογγίου και το Υπεραστικό Αιτωλ/νίας

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αλλά και στον αριθμό των επιβατών ανά διαδρομή, προκάλεσαν σημαντικές απώλειες και στα αστικά – υπεραστικά λεωφορεία (Κ.Τ.Ε.Λ.).

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, διατίθενται 20 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση των εν λόγω επαγγελματιών.

Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Υπεύθυνη δήλωση ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και εκκαθάρισης.

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.

Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

Ενίσχυση 20 εκατ. ευρώ στα ΚΤΕΛ - Η κατανομή στη Δυτική ΕλλάδαΕνίσχυση 20 εκατ. ευρώ στα ΚΤΕΛ - Η κατανομή στη Δυτική ΕλλάδαΕνίσχυση 20 εκατ. ευρώ στα ΚΤΕΛ - Η κατανομή στη Δυτική ΕλλάδαΕνίσχυση 20 εκατ. ευρώ στα ΚΤΕΛ - Η κατανομή στη Δυτική ΕλλάδαΕνίσχυση 20 εκατ. ευρώ στα ΚΤΕΛ - Η κατανομή στη Δυτική Ελλάδα

patrasevents.gr