Καταγραφή και ανάδειξη του Θεατρικού και Κινηματογραφικού δημιουργικού δυναμικού της Π.Δ.Ε.

«Το Θεατρικό και  Κινηματογραφικό δημιουργικό οικοσύστημα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» είναι το κεντρικό θέμα της 5η Συνάντησης Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου CREADIS3 – Interreg Europe (Smart Specialisation Creative Districts – Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης). Η συνάντηση διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ) την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 και, ώρα 11:00 π.μ. στο θέατρο «Λιθογραφείον» – Μαιζώνος 172, στην Πάτρα.

Στόχος του έργου Creadis 3, είναι η υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries), σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα, επιδιώκεται  η ανάδειξη και προώθηση του τοπικού δημιουργικού δυναμικού. Στo πλαίσιo αυτό, η 5η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου δίνει έμφαση στο Θεατρικό & Κινηματογραφικό δημιουργικό οικοσύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  το οποίο καλείται σε διάλογο με άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς, από το χώρο της αυτοδιοίκησης, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Στόχος της συνάντησης είναι η καταγραφή του υπάρχοντος δυναμικού στον συγκεκριμένο τομέα, η αναζήτηση των παραμέτρων που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε όλα τα επίπεδα, οι συνέργειες και η ενημέρωση των σχημάτων για χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί και το Σχέδιο Δράσης «Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση,  ώστε να συσχετισθούν τα συμπεράσματα της συνάντησης με στοχευμένα προγράμματα χρηματοδότησης, έχοντας ως βάση τις ανάγκες και δυνατότητες του Θεατρικού & Κινηματογραφικού δημιουργικού οικοσυστήματος στην ΠΔΕ.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο CREADIS3 (Δημιουργικές Περιφέρειες Έξυπνης Εξειδίκευσης), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG Europe 2014-2020.