Κατατέθηκε στη Βουλή νέο φορο – νομοσχέδιο

To Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή.

Φορολογικό νομοσχέδιο κατέθεσε σήμερα Παρασκευή στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπει για τα αγροτεμάχια πως θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται από το συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ τόσο για το 2017 όσο και το 2018. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι δεν συνυπολογίζεται για τα έτη 2017 και 2018 στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (η εξαίρεση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων 460 εκατ. ευρώ).

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου ορίζεται ότι παύει να είναι υποκείμενο του ΕΝΦΙΑ ο σύνδικος της πτώχευσης για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία. Παραμένει ωστόσο η υποχρέωση αυτού για υποβολή δήλωσης ακινήτων, για λογαριασμό όμως του πτωχού. Σήμερα η υποχρέωση αυτή υφίσταται για λογαριασμό του συνδίκου πτώχευσης. Η διάταξη ισχύει από την 1.1.2017 ενώ από την ίδια ημερομηνία ορίζεται ότι χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝΦΙΑ ή και ΦΑΠ, εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιείται ο κώδικας ΦΠΑ ως προς την παράδοση αγαθών, ώστε να προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται του ΦΠΑ τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διανεμηθούν άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται στην εσωτερική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376 για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Συγκεκριμένα, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής και ορίζονται οι προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και στις εκ των προτέρων ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία ενός κεντρικού ευρετηρίου για τα κράτη μέλη , το οποίο αφορά στη διοικητική συνεργασία στο τομέα της φορολογίας και στο οποίο καταγράφονται οι κοινοποιούμενες πληροφορίες.
Με άλλες διατάξεις αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των κατασχεμένων χερσαίων, εναέριων και πλωτών μεταφορικών μέσων λόγω διάπραξης οπουδήποτε ποινικού αδικήματος. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των ιδιοκτητών των κατασχεθέντων σε περίπτωση δικαίωσης τους εφόσον τα κατασχεθέντα έχουν εκποιηθεί, καταργείται το δικαίωμα της παραχώρησης κατά χρήση των κατασχεθέντων και μειώνεται το διάστημα φύλαξης των κατασχεθέντων πλοίων μετά την παρέλευση του οποίου δύνανται να εκποιηθούν ή να διατεθούν.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη πως οι νέοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να διορίζονται κατόπιν προκήρυξης στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία σε προσωποπαγείς θέσεις με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης. Κατά την περίοδο αυτή θα αμείβονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Επίσης, ρυθμίζονται φορολογικά θέματα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της όπως το ΤΧΣ, το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΔΗΣ και η ΕΤΑΔ, ώστε να θεωρείται πως έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εφόσον δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της απαλλαγής από το φόρο για την αιτία θανάτου απόκτησης πρώτης κατοικίας συμπεριλαμβάνοντας τους υπηκόους των χορών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το σύνολο των Ελλήνων και πολιτών κρατών μελών της ΕΕ ανεξάρτητα εάν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή μη.

Τέλος, με το νομοσχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις στο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας καθώς παρέχεται εξουσιοδότηση στη Διοικητή της ΑΑΔΕ να ορίζει με απόφασή του τις κατηγορίες φορολογουμένων οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ακόμη, προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων σχετικά με την έκδοση ή λήψη παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

insider.gr