«Καταχώρηση γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου ως Προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.»

«Καταχώρηση της Γαρίδας, της Σαρδέλας και της Κουτσομούρας του Αμβρακικού κόλπου ως προϊόντων «Π.Ο.Π.» και «Π.Γ.Ε.»»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από αλιείς της Πρέβεζας, η καταχώρηση της Γαρίδας, της Σαρδέλας και της Κουτσομούρας του Αμβρακικού κόλπου στα Μητρώα Προστατευόμενων Ονομασιών Προϊόντων («Π.Ο.Π.») και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων («Π.Γ.Ε.»), τόσο του Υπουργείου σας, όσο και της Ε.Ε., θα πρέπει να θεωρείται, ως απαραίτητο και σημαντικό βήμα για την παραπέρα προβολή των ανωτέρω αναφερόμενων προϊόντων, εντός και εκτός της χώρας.

Η ως άνω πιστοποίηση αυτών των προϊόντων, των οποίων η αλίευση ασκείται εντός των ορίων της παράκτιας ζώνης του Αμβρακικού κόλπου, θα προσαύξανε την υπεραξία τους και θα ενίσχυε περαιτέρω το εισόδημα των ντόπιων αλιέων-παραγωγών. Ο Αμβρακικός κόλπος είναι μια κλειστή θάλασσα, η οποία προσδίδει μια μοναδικότητα στα αλιεύματά της.

Οι ποταμοί Άραχθος και Λούρος σχηματίζουν στις εκβολές τους λιμνοθάλασσες και καλαμιώνες μοναδικής ομορφιάς, ενώ, επιπροσθέτως, τροφοδοτούν τον Αμβρακικό με τις απαραίτητες φερτές θρεπτικές ουσίες. Συνέπεια των αναφερομένων είναι, η Γάμπαρη του Αμβρακικού («Melikertus Kerathurus»), ένα ενδημικό είδος γαρίδας του εν λόγω κόλπου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να ολοκληρώνει τον βιολογικό της κύκλο εντός της περιοχής.

Επιπλέον, η υψηλή διατροφική αξία της Σαρδέλας και της Κουτσομούρας του Αμβρακικού κόλπου είναι εγνωσμένη, προ πολλού, ιδιαιτέρως, δε, μετά από σχετική επιστημονική έρευνα του Τμήματος Γεωπονίας της Άρτας, η οποία είχε χρηματοδοτηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας το 2018.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να δρομολογηθεί και να υποστηριχθεί με τον πλέον εμπεριστατωμένο και πειστικό τρόπο η καταχώρηση της Γαρίδας, της Σαρδέλας και της Κουτσομούρας του Αμβρακικού κόλπου στα Μητρώα Προστατευόμενων Ονομασιών Προϊόντων («Π.Ο.Π.)» και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων («Π.Γ.Ε.»), τόσο του Υπουργείου σας, όσο και της Ε.Ε;

Ο Ερωτών Βουλευτής 

Κυριάκος Βελόπουλος

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα αναγνώρισης γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου ως προϊόντων με Γεωγραφική ‘Ενδειξη (Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.)»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1577/29-11-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 1151/2012, για να καταχωριστεί ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενης Γεωργικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (Ε.Π.Ι.Π.) στο σχετικό Ενωσιακό Μητρώο, θα πρέπει να υποβληθεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) σχετικό αίτημα, αποκλειστικά από «ομάδα» παραγωγών ή μεταποιητών, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που ασχολείται με το προϊόν που φέρει την ονομασία προς καταχώριση.

Μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντιμετωπίζονται ως ‘ομάδα’ εφόσον: α) το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, β) όσον αφορά στις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές

Ενδείξεις, η οριζόμενη γεωγραφική περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που διαφέρουν αισθητά από εκείνα των γειτονικών περιοχών ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν από εκείνα των προϊόντων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές.

Το εν λόγω αίτημα συνοδεύεται από φάκελο που αποτελείται από Αίτηση καταχώρησης, Ενιαίο έγγραφο και Προδιαγραφές και περιέχει ολοκληρωμένη μελέτη και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η ιδιοτυπία του προϊόντος, η οποία οφείλεται στους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης παραγωγής του και, ως εκ τούτου, το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ε.Π.Ι.Π.

Εν συνεχεία, το αίτημα αξιολογείται τόσο σε Εθνικό όσο και Ενωσιακό επίπεδο και, εφόσον λάβει θετική αξιολόγηση σε κάθε ένα από τα παραπάνω επίπεδα και δεν υπάρχουν βάσιμες ενστάσεις από τρίτους, τότε η ονομασία καταχωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ενωσιακό Μητρώο των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ε.Π.Ι.Π.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί στην προαναφερόμενη Υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. αίτημα από ομάδα, το οποίο να αφορά στην αναγνώριση γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου ως προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.).

Σημειώνεται ότι το μοναδικό προϊόν σχετιζόμενο με θαλάσσια προϊόντα (αλιεύματα, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας κ.λπ.), το οποίο έχει καταχωρισθεί στο κοινοτικό μητρώο Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π. είναι το Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (Π.Ο.Π.) από το 1996. Λαμβάνοντας υπόψη τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας μας, κρίνεται ότι ο συγκεκριμένος τομέας προϊόντων είναι ιδιαίτερα δυναμικός όσον αφορά στην ανάδειξη προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη (Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.), όπως και στην περίπτωση των προϊόντων γαρίδας, σαρδέλας και κουτσομούρας Αμβρακικού κόλπου.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου που συνοδεύει κάθε αίτημα καταχώρισης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
SPYRIDON PANAGIOTIS LIVANOS