Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας και Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Ο Διευθυντής της Αστυνομίας Ακαρνανίας κύριος Δημήτριος Γαλαζούλας σε σχετική του ανακοίνωση ενημερώνει πως θα προκύψουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Λευκάδας, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση του Ε.Ο.Δ. της Π.Ε. Αιτ/νίας περιόδου 2019 – 2021.

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 466 από 17.7.2023 έγγραφο της εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.».

5. Το υπ’ αριθ. 231424/5322 από 18.7.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., μετά της συνημμένης τεχνικής έκθεσης.

6. Την υπ’ αριθ. 6325/23/1433951 από 19.7.2023 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτηταςόλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας από την χ/θ 0+001(κόμβος Αμφιλοχίας) έως και την χ/θ 1+000, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες ανακατασκευής ασφαλτικού τάπητα κατά μήκος της οδού.

2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη20.7.2023 έως και το Σάββατο 30.9.2023, κατά τις ώρες 06.00΄ έως 21.00΄, εξαιρουμένων των ημερών της Κυριακής και των αργιών.

3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας, θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης20.7.2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 21.00΄ ώρα τουΣαββάτου 30.9.2023.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

Διαβάστε επίσης: 28 κενές θέσεις στο Νοσοκομείο Αγρινίου