Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων εξαιτίας εργασιών

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χ/θ 88+800 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την πραγματοποίηση δικτυακών εργασιών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Υπ’ αριθ. 96846/2620 από 05/05/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.

5. Το υπ’ αριθ. IC.M10.CC.49322 από 12.08.2021 έγγραφο της «Νέα Οδός Α.Ε.».

6. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/237672 από 07/09/2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.

7. Την υπ’ αριθ. 2501/29/14-ζ΄από 27/08/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου

8. Την υπ’ αριθ. 6343/21/1824383 από 07/09/2021 αναφορά του Β΄Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και,

αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο εργασιών εκσκαφής, μήκους 15μ. εντός των Ορίων Έργου Παραχώρησης, στην Χ/Θ 88+800 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.- Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των κυκλοφορούντων οχημάτων, καθώς και τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, στη χ/θ 88 + 800 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και στη διασταύρωση αυτής με την Επαρχ. Οδό Κατούνας – Κουβαρά (εντός Ορίων Έργου Παραχώρησης), για την πραγματοποίηση εργασιών εκσαφής, μήκους 15μ. και κατασκευής φρεατίου, για την διασύνδεση της εταιρείας «ΙΡΙΔΑ Α.Ε.» με το δίκτυο Οπτικών Ινών του Ο.Τ.Ε.. Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του εναπομείναντος ελέυθερου τμήματος της λωρίδας κυκλοφορίας, θα εφαρμοσθεί εκ περιπτροπής κυκλοφορία των οχημάτων ανά κατεύθυνση.
2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά τα χρονικά διαστήματα από την Πέμπτη 09/09/2021 έως και το Σάββατο 11/09/2021 και κατά τις ώρες 06:00 έως 19:00.
3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα αποκαθίσταται και θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. μέσω της αναδόχου εταιρείας «ERICSSON ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», οφείλει σε όλη την διάρκεια των εργασιών και της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μεριμνήσει για την λήψη και την τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς για την εξασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του οδικού δικτύου.
– Επιπλέον, η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.
– Τέλος, με μέριμνα της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» θα πρέπει να προηγηθεί, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 06:00 ώρα της 09/09/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 19:00 ώρα της 11/09/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής