Μεσολόγγι: Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Οκτώβρη 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής  του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄) και της υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΕΣ.-εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και κατόπιν του υπ’αριθμ. πρωτ. 55/7.10.2021 αιτήματος είκοσι (20) Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Χ.Υ.Τ.Α. – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος