Μεσολόγγι: Τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου

«Δια περιφοράς» θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 09:00 και λήξης 11:00 π.μ.

Τα θέματα για τα οποία θα ληφθεί απόφαση είναι τα εξής:

1. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ. Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

2. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 129/2020 απόφασής μας περί καθορισμού ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ. Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

3. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Γεώρ. Σωτηρακόπουλος –Δημοτ. Σύμβουλος)

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 219/2019 απόφασής μας περί ορισμού εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη» (εισηγητής κ. Κων/νος Λύρος – Δήμαρχος)