Μέτρο 16: Μέχρι δυο τροποποιήσεις μείζονος σημασίας στα επενδυτικά σχέδια

Εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία τροποποιήσεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας  και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020».

Με σχετική εγκύκλιο παρέχονται πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία τροποποιήσεων πράξεων της Δράσης 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1 -16.5.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας ενταγμένης πράξης στη Δράση 2 του Μέτρου 16, ενδέχεται να διαπιστωθεί ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της πράξης. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει:

Κατόπιν αιτήματος από το δικαιούχο προς τον ΕΦΔ, οποτεδήποτε πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι τροποποίησης / μεταβολής της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της.

Από τον ΕΦΔ όταν κατά τη διαδικασία ελέγχου της πράξης (μετά από οριστικοποιημένο πόρισμα επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου) ή κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής της, διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης ή αποκλίσεις/εμπλοκές στην υλοποίησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά με την παρακολούθηση στην παρούσα απόφαση.

Ο μέγιστος αριθμός αιτημάτων τροποποιήσεων ορίζεται σε δύο (2), όταν πρόκειται για τροποποιήσεις μείζονος σημασίας, ενώ δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός στα αιτήματα για τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση υλοποίησης παραγωγικής επένδυσης στο πλαίσιο της Δράσης 2 και των Υπομέτρων 4.1 και 4.2.1 μετά την τροποποίηση από τον αρμόδιο ΕΦΔ της σχετικής απόφασης ένταξης, ορίζεται το δικαίωμα υποβολής ενός (1) επιπλέον αιτήματος τροποποίησης που θα αφορά στην παραγωγική επένδυση.

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα τροποποίησης πράξης ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, μαζί με τα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf). Όλα τα αιτήματα τροποποίησης συνοδεύονται από αιτιολογημένη έκθεση του νόμιμου εκπροσώπου Συντονιστή Φορέα και στην περίπτωση μεταβολής του οικονομικού αντικειμένου ή/και του οικονομικού αντικειμένου της παραγωγικής επένδυσης προσκομίζονται επιπλέον οι απαραίτητες προσφορές (τρεις (3) οικονομικές προσφορές για κόστος δαπανών μεγαλύτερο των 500€ και δύο (2) οικονομικές προσφορές για κόστος δαπανών μικρότερο ή ίσο των 500€ – χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές για να είναι συγκρίσιμες πρέπει να αφορούν ομοειδή προϊόντα και τεχνικές προδιαγραφές). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το αίτημα έτσι όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο. και μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εγγράφως στον ΕΦΔ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη μέρα από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

e-ea.gr