Μιχάηλ Γούδας: Αναβάθμιση με επιπλέον αρμοδιότητες

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τον εκλεγμένο περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μιχαήλ Γούδα του Νικολάου ως Εντεταλμένο Σύμβουλο – Βοηθό Περιφερειάρχη σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 5 του ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/09.08.2019), υπεύθυνο σε θέματα συντονισμού των παραγωγικών τάξεων και αρμόδιο για θέματα συνεταιριστικής αγροτικής πολιτικής, καθώς και πολιτικής στις ομάδες παραγωγών για τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλ/νίας και Αχαΐας.