Νέα απόφαση “βόμβα” Ε.Σ. για τους συμβασιούχους – Θέτει θέμα 24μηνου

Μετά την από 11.4.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ του (ΠΡΑΞΗ 105/2016) με την οποία δεν εγκρινόταν ένταλμα δήμου για την πληρωμή συμβασιούχων (τόσο δίμηνα όσα και οκτάμηνα) των οποίων οι συμβάσεις είχαν παραταθεί με βάση τη ρύθμιση του ν. 4325/2015 (Κατρούγκαλου), το 1ο (Ι) Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) με νεότερη απόφασή του (ΠΡΑΞΗ 42/14.2.2017), που αποκαλύπτει η aftodioikisi.gr, θέτει και πάλι θέμα 24μηνου για την παραμονή συμβασιούχων στην εργασία τους.

Αν και η απόφαση αφορά χρηματικό ένταλμα πληρωμής, για δύο εργαζόμενες συμβασιούχους του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» (σ.σ. οι συμβάσεις τους είχαν παραταθεί έως 30.9.2017), το οποίο απέρριψε η τοπική Επίτροπος και στη συνέχεια το έστειλε αθεώρητο στο 1ο τμήμα για να αποφανθεί, Επίτροποι θεωρούν ότι δημιουργεί νέο δεδικασμένο σε σχέση με το ανώτατο όριο του 24μηνου που θέτει το ΠΔ 164/2004 (Παυλόπουλου) για όλο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Ένας εξ αυτών, όπως έγραψε χθες η aftodioikisi.gr, ο Επίτροπος του νομού Ηρακλείου Κρήτης κοινοποίησε την ΠΡΑΞΗ 42/2017 στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, να δημιουργείται πρόβλημα για 13 από 89 συμβασιούχους καθαριότητας των οποίων οι συμβάσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το 24μηνο. Αντίστοιχο πρόβλημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της aftodioikisi.gr, υπάρχει και ακόμη 43 συμβασιούχους των οποίων οι συμβάσεις λήγουν μέσα στο επόμενο δίμηνο, ενώ των υπολοίπων 23 λήγουν σταδιακά το επόμενο διάστημα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η Νομική Υπηρεσία του δήμου Ηρακλείου εξετάζει αναλυτικά την απόφαση προκειμένου να καταλήξει αν αφορά και τους συμβασιούχους καθαριότητας των δήμων, καθότι πλην της τροπολογίας Βερναρδάκη με την οποία παρατείνονται έως 31.12.2017 οι συμβάσεις (άρθρο 16 του Ν 4429/2016), ψηφίσθηκε πρόσφατα και το άρθρο 25 του Ν. 4456/2017 για τα δεδουλευμένα τους.

Ωστόσο, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, ακόμη και μετά την δημοσίευση του άρθρου 24 σε ΦΕΚ, οι αποφάσεις των Επιτρόπων είναι αντιφατικές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΠΡΑΞΗΣ 42/2017:

-«Με τις διατάξεις του ν. 4410/2016*, όπως και με τις προηγηθείσες, δεν τέθηκε οποιοδήποτε ανώτατο όριο συνολικής διάρκειας των συμβάσεων, παρατάθηκε δε για τέταρτη συνεχή φορά η απασχόληση του ίδιου ανωτέρω επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρικού) των νοσοκομείων μέχρι τις 30.9.2017. Οι διατάξεις αυτές, ερμηνευόμενες συσταλτικά υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων του άρθρου 103 του Συντάγματος, έχουν την έννοια ότι, και στην περίπτωση αυτή σε συμφωνία ειδικά με τη διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος που επιβάλλει να είναι προκαθορισμένη η χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών, ισχύει η απαγόρευση υπέρβασης της εικοσιτετράμηνης συνολικής διάρκειας απασχόλησης, που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ/τος 164/2004, ως ανεκτό και συμβατό προς το Σύνταγμα, όλως εξαιρετικό νομοθετικό πλαίσιο.»

-«Επομένως, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης των ως άνω εργαζομένων με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους ίδιους φορείς και με τις ίδιες ειδικότητες, έχει υπερβεί την εικοσιτετράμηνη κατά απώτατο χρονικό όριο επιτρεπόμενη συνολική διάρκεια απασχόλησής τους, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ίδιου ως άνω π.δ/τος, οι περιορισμοί του οποίου ισχύουν, ως επιβαλλόμενοι από τις διατάξεις του άρθρου 103 παράγραφος 8 του Συντάγματος.»

-“Με το άρθρο 103 του Συντάγματος επιβάλλονται στον κοινό νομοθέτη και στη Διοίκηση αυστηροί όροι σχετικώς με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συνταγματικών αρχών της διαφάνειας, της ισότητας ενώπιον του νόμου και της αξιοκρατίας. Ο υφιστάμενος κανόνας των παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου, ο οποίος επιβάλλει τη νομοθετική πρόβλεψη οργανικών θέσεων για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), ενισχύθηκε με τους κανόνες της παραγράφου 7 (6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, Α 84), σύμφωνα με τους οποίους η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στα άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα γίνεται με διαγωνισμό ή επιλογή βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.”

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΞΗ 42/2017

 

*Αρθρο 48 του Ν 4410/2016

Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν. 4099/2012

α. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α’ 250), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προσδιορίστηκαν με την ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 2015/ 30.10.2015 (Β’2347) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να επανασυνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, με ημερομηνία λήξης 31.12.2016, με ιδιώτες που απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

β. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπογράφονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

γ. Δαπάνες από τις αυτοδικαίως παραταθείσες ατομικές συμβάσεις του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, για την εργασία που παρασχέθηκε δυνάμει των συμβάσεων αυτών, για την καθαριότητα κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από 1.1.2016 μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να πληρωθούν, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων.