Νέα Πρόσκληση σε Δήμους – Δ.Ε.Υ.Α. – Περιφέρειες, ύψους 95 εκατομμυρίων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας εξέδωσε Πρόσκληση προς τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων (πράξεων).

Τίτλος της Πρόσκλησης είναι «α. Υποδομές παροχής νερού β. Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης γ. Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού δ. Μονάδες αφαλάτωσης».

Αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ και ΔΕΥΑ για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η χρηματοδοτούμενη (όπου χρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων, ανέρχεται στα 95 εκατ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση ανά Δημοτική Ενότητα. Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ των δικαιούχων (π.χ. διαδημοτική συνεργασία) είτε για λόγους βέλτιστου σχεδιασμού έργων / δράσεων, οικονομίας κλίμακας κλπ. ευρύτερων περιοχών, είτε για λόγους μη επάρκειας / αδυναμίας δικαιούχου, το πλήθος των ανωτέρω υποέργων δύναται να αυξάνεται αναλόγως. Οι εμπλεκόμενοι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν αμοιβαία αποφασίσει και συμφωνήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (με Προγραμματική Συμφωνία), καθώς και τη διαχείριση του έργου (ένας δικαιούχος της συνολικής Πράξης).

Ορίζεται ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός κύριου υποέργου 200.000,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι 9/9/2022.

Μετά την υποβολή προτάσεων, θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση από Επιτροπή που θα συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες: Μελέτες ωρίμανσης – Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού. – Εργασίες κατασκευής νέων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης (φρεάτιο ιδιωτικής σύνδεσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως ορίζεται στο αρ.15 του ν.1069/1980 ως ισχύει).

Για τα έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ή το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή με ίδιους πόρους του Φορέα υλοποίησης, προβλέπεται η υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών.

Περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.