Νέοι Αγρότες: Τροποποίηση εντασσόμενων πράξεων για τη Δυτική Ελλάδα

Πρόκειται για την 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 215009/1070/13-07-2022 απόφασης «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

Mε απόφασή της η Περιφέρεια Δ. Ε. αποφάσισε την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 215009/1070/13-07-2022 απόφασης ένταξης πράξεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εξής:

«2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 68.672.500,00 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

3. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων: Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία ένταξής τους, που αναγράφεται στο Παράρτημα, και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο. Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη. Οι επιπρόσθετες δεσμεύσεις εκκινούν από το επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό που επιτεύχθηκε ο στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου και η διάρκειά τους είναι τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη».

Επίσης, η Περιφέρεια αποφάσισε την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ’ αρ. ΠΔΕ/ΔΑΟ/99052/438/29.3.2923 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 215009/1070/13-07-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ««Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τον πίνακα των 1843 εντασσόμενων πράξεων ΕΔΩ

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Σαν σήμερα πριν από 79 χρόνια, 14 Σεπτεμβρίου 1944, οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. μπαίνουν στο Αγρίνιο