Νοσοκομείο Μεσολογγίου: «Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης» για τους ασθενείς

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι:
Με την υπ.αριθμ. 4702/05-05-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλου, στελεχώθηκε το Γραφείο Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, παράλληλα με την ηλεκτρονική καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ΑΜΚΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΤΛ) κατά την εισαγωγή του ασθενούς από το αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Κινήσεως, χορηγείται Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εσωτερικών Ασθενών.

Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα από τον νοσηλευόμενο ασθενή και παραδίδεται στην αντίστοιχη κλινική νοσηλείας.

Κατόπιν η Διοίκηση προβαίνει στην επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.
Το παραπάνω Γραφείο σκοπό έχει την διασφάλιση ,προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας όπως αυτά ορίζονται από κείμενες διατάξεις.

Επίσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός και εκτός της Νοσηλευτικής Μονάδας, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.