Οδηγίες στους Ο.Τ.Α. για να υποβάλουν σχέδια προϋπολογισμών 2022

Εξ. επείγουσα Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ. Εσωτερικών δημοσιεύθηκε την 9η Σεπτεμβρίου.

Σκοπός της είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων του υποτομέα των Ο.Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κ.Δ.) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (Ε.Δ.Τ.) του Υπ. Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει γνώμη επί αυτών, σύμφωνα με τα αρ.77 και 78 του ν.4172/2013.

Τα σχέδια προϋπολογισμού θα υποβληθούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.).

Η ευθύνη των στατιστικών ανταποκριτών περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάρτηση των εγκεκριμένων από τον Π.Ο.Υ. του Φορέα αρχείων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Εγκύκλιο.

Οι οδηγίες της Εγκυκλίου διακρίνονται στις εξής Ενότητες:
– προϋποθέσεις αξιολόγησης σχεδίων π/υ 2022,
– περιεχόμενο και υποβολή του αρχείου του σχεδίου π/υ 2022
– συμπλήρωση και υποβολή του αρχείου συμπληρωματικών πληροφοριών
– ειδικές οδηγίες
– πρόσβαση στα αρχεία και στις οδηγίες.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της αριθμ. 593/65440/8.9.2021 Εγκυκλίου ΕΔΩ