Π.Δ.Ε.: Με 32 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας εκσυγχρονίζεται ο στόλος οχημάτων

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, το πρακτικό αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια τριάντα δύο οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), προϋπολογισμού 1.207.512 ευρώ. 

Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η παραπάνω διαδικασία εξασφαλίζει την κατά 33% ανανέωση του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με σημαντικά οφέλη, όπως:

  • μείωση της συνολικής ατμοσφαιρικής ρύπανση και της εκπομπής ρύπων ανά όχημα, καθώς πρόκειται για οχήματα νεότερης γενιάς και πιο σύγχρονης τεχνολογίας.
  • μείωση του συνόλου των κυβικών (cc) ανά νεοαποκτηθέν όχημα και την σταδιακή προσαρμογή στις νέες οδηγίες και διατάξεις που αφορούν την χρήση των οχημάτων του δημοσίου.
  • βελτίωση της αποδοτικότητας και ενίσχυσης της λειτουργίας των υπηρεσιών μας τόσο με την δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης του οχήματος που θα παρουσιάσει βλάβη, όσο και με την χρήση diesel που θα δώσει την δυνατότητα και διευκόλυνση για περαιτέρω χρήση των οχημάτων λόγω μικρότερης κατανάλωσης λίτρων ανά χιλιόμετρο.
  • εξασφάλιση οικονομία κλίμακας που αφορά τόσο στην απαλλαγή μας από έξοδα για αγορές, τέλη , ασφάλιστρα, δαπάνες ελαστικών, και service , όσο και από την χρήση φθηνότερου καύσιμου υλικού καθώς και από έξοδα (αμοιβές εργασίας και ανταλλακτικά) συντήρησης.

Το σημαντικότερο όμως είναι η διασφάλιση ασφαλέστερων μετακινήσεων με οχήματα νεότερης γενιάς και σύγχρονων προδιαγραφών για το υπηρεσιακό προσωπικό της Περιφέρειας, καθώς θα εξυπηρετήσουν υπηρεσιακές ανάγκες και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων  σε ορεινές και δύσβατες αγροτικές περιοχές, ενώ θα καλύψουν μετακινήσεις καθημερινές πολλών χιλιομέτρων.

Επίσης ένα παράπλευρο όφελος για την Περιφέρεια είναι η σταδιακή απόσυρση των παλαιότερων οχημάτων από τον στόλο της και, έπειτα από τον έλεγχο τους ως προς την καταλληλόλητα τους για ηπιότερη χρήση και την κάλυψη μετακινήσεων μικρότερων αποστάσεων, την διάθεση ορισμένων από αυτά σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι με αίτηση τους σε ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας έχουν ζητήσει και με αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων έχουν εγκρίνει την δωρεά-διάθεση αυτών των οχημάτων προς αυτούς τους φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

Πλέον έχοντας ολοκληρώσει τις απαραίτητες τυπικές διαδικασίες, αναμένεται η προμήθεια των νέων οχημάτων, δεδομένης της έλλειψης που παρατηρείται στην συνολικά αγορά. 

«Βάζοντας σε υψηλή προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων της Περιφέρειας και προχωρώντας στην πορεία εκσυγχρονισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, στόχο που έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, με λελογισμένη αξιοποίηση των υπαρχόντων μέσων, στενή επικοινωνία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς και εμπιστοσύνη, εκτίμηση και υποστήριξη προς το έργο τους κρίνουμε πως το τέλος αυτής της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα μία σειρά από οφέλη με παραλήπτες υπηρεσιακούς και κοινωνικούς φορείς σε όλη την Περιφέρεια, σημαντικότερο όμως και βασικό παραλήπτη τον πολίτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Ανδρέας Φίλιας.