Πάει πίσω το πολυνομοσχέδιο για την τηλεοπτική διαφήμιση…

Στο τέλος του επόµενου µήνα µεταφέρεται ο χρόνος υποβολής του πολυνοµοσχεδίου για τη διανοµή της διαφηµιστικής πίτας στο Κοινοβούλιο. Όλο αυτό το διάστηµα εφαρµόζεται… κανονικά το υφιστάµενο πλαίσιο των περίφηµων επιστροφών.

Οι ρυθµίσεις που έχουν γίνει έως τώρα περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης-πώλησης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τη σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, την ποσόστωση 70%-30% για τα περιφερειακά ΜΜΕ και τις κυρώσεις, καθώς και τη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, όπως και την ίδρυση Εταιρείας ∆ιαστηµικών Εφαρµογών.

Το σύστηµα online πώλησης του διαφηµιστικού χρόνου προβλέπει την καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού συστήµατος αγοράς τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου µε αλγόριθµο βελτιστοποίησης βάσει δηµοπρασιών ανά διαφηµιστικό slot. Η συµµετοχή στο σύστηµα δεν περιλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής 10% υπέρ του ΕΚΟΜΕ, διότι συνιστά ενίσχυση τρίτων. Η µόνη επιβάρυνση θα είναι η διατήρηση του φόρου 20%.

Με τη σύσταση του Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου γίνεται αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος έκδοσης υπουργικής απόφασης, στην οποία καταχωρούνται εφηµερίδες που πληρούν συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις. Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις, θα µπορεί να λαµβάνει διαφήµιση από το ∆ηµόσιο.

parapolitika.gr