Παράταση αιτήσεων για τα συστήματα ποιότητας

Τροποποιητική απόφαση.

Την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων πληρωμής του 1ου έτους υλοποίησης, προβλέπει η 2η τροποποίηση για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση 3.1.1)».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στις 28-2-2023. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής ορίζεται σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή στις 14-3-2023 ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

e-ea.gr